Budúci emitent

Financovanie prostredníctvom kapitálového trhu

Kapitálový trh je miesto, kde sa stretáva ponuka a dopyt. Ponuka voľných peňažných prostriedkov s dopytom po nich. Kapitálový trh je miesto, kde emitent (štát, podnik, mesto apod.) má možnosť získať na svoje investičné projekty a rozvoj voľné peňažné prostriedky, ktoré investori (občania, investičné skupiny, iné spoločnosti atď.) momentálne nepotrebujú na priamu spotrebu. Kapitálový trh je jednou z alternatív ako získať peňažné prostriedky inak ako len z úveru alebo pôžičky.

Emitent, t.j. osoba, ktorá vydáva alebo sa rozhodla vydať cenný papier môže uvažovať o vydaní akcií (ak ide o akciovú spoločnosť), čo sú majetkové cenné papiere, ktoré zakladajú (spolu)vlastnícky vzťah majiteľa akcií (akcionára) k majetku emitenta a tým aj právo akcionára podieľať sa na riadení spoločnosti. Druhou možnosťou je vydanie dlhopisov, kde vzťah medzi emitentom (napr. štát, podnik, mesto alebo obec) a majiteľom dlhopisu je obdobný ako vzťah medzi veriteľom a dlžníkom.

Výber najvhodnejšieho spôsobu financovania rozvoja podniku prostredníctvom kapitálového trhu závisí od finančnej situácie podniku, podmienok na trhu a účelu, na ktorý majú byť získané zdroje použité. Aj preto je vhodné úzko spolupracovať so skúseným manažérom emisií cenných papierov (napr. obchodník s cennými papiermi alebo banka), ktorý poradí, aká emisia cenných papierov sa dá v danom čase umiestniť na trhu a za akých podmienok.

Výhodou financovania prostredníctvom kapitálového trhu je:

– možnosť získania veľkého objemu peňažných prostriedkov v jednom okamihu

– diverzifikácia zdrojov financovania a tým optimalizácia kapitálovej štruktúry podniku (dlh vs. vlastný kapitál)

– dlhšia doba vrátenia (splatnosti) peňažných prostriedkov (pri dlhopisoch) oproti úveru

– možnosť získania hotovosti (pri akciách) bez potreby ich vrátenia; zisk podniku je tak možné použiť na jeho rozvoj

Vydanie emisie cenných papierov prebieha na primárnom trhu, kde emitent priamo umiestňuje nové cenné papiere určitému známemu, resp. vopred neznámemu okruhu investorov. Následne môže požiadať o prijatie takto upísaných a vydaných cenných papierov na sekundárny trh, napr. na regulovaný trh burzy. Na sekundárnom trhu sa obchoduje so všetkými cennými papiermi, ktoré boli získané na primárnom trhu a o prijatie ktorých emitent burzu požiada.

Vydanie emisie cenných papierov a jej prijatie na burzu je transparentným procesom, ktorý prispieva k vyššiemu kreditu a dôveryhodnosti emitenta.

Získavanie kapitálu touto formou je spojené s určitými nákladmi a taktiež môže byť časovo náročnejšie oproti iným formám financovania potrieb podniku, avšak rozhodne stojí za úvahu pri hľadaní alternatív.

Viac informácií o vydávaní akcií formou IPO a o vydávaní korporátnych dlhopisov a ich prijatí k obchodovaniu na regulovaný trh BCPB nájdete v nasledovných dokumentoch:

Vydávanie akcií formou realizácie prvotnej verejnej ponuky (IPO) (.pdf)

Vydávanie korporátnych dlhopisov a prijatie k obchodovaniu na regulovaný trh BCPB (.pdf)

Kapitálový trh – zdroj získavania peňazí – prezentácia (.pdf)

logo_bcpb.jpg

Prihlásenie