Všeobecné informácie

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 8.1.1991 bankami a poisťovňami a je jediným organizátorom regulovaného trhu s cennými papiermi v Slovenskej republike. Obchodovať na BCPB sa začalo 6. apríla 1993 a to na základe povolenia Ministerstva financií SR na vznik burzy, organizovanie obchodovania cenných papierov a koordináciu nadväzných činností. Od  26. júna 2001 vykonáva svoju činnosť na základe povolenia na vznik a činnosť burzy udeleného Úradom pre finančný trh SR. Toto povolenie bolo dňa 26. marca 2008 na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska rozšírené o organizovanie mnohostranného obchodného systému (MTF). 

BCPB je akciová spoločnosť, ktorej činnosť sa riadi najmä zákonom č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov, ostatnými právnymi predpismi a Burzovými pravidlami. BCPB funguje na členskom princípe, čo znamená, že priamo uzatvárať burzové obchody môžu len jej členovia, príp. Národná banka Slovenska.

logo_bcpb.jpg

Prihlásenie