Ochrana osobných údajov

Všeobecná informácia o spracúvaní osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov

BCPB spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v nevyhnutnom rozsahu.

Účelom tohto dokumentu je poskytnúť informáciu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“) o Vašich právach súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Tento dokument má ďalej poskytnúť informácie o tom, aké osobné údaje a na akom právnom základe spracúvame, ako s nimi nakladáme, z akých zdrojov ich získavame, na aké účely ich využívame, komu ich poskytujeme a kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame.

Prevádzkovateľ

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., so sídlom Vysoká 17, Bratislava 811 06, IČO 00 604 054, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vl. č. 117/B (ďalej len „BCPB“) je prevádzkovateľom v zmysle GDPR a zákona o ochrane osobných údajov, ktorému ste Vaše osobné údaje poskytli, alebo ktoré o Vás získala na jeden alebo viacero účelov. BCPB Vaše údaje zhromažďuje, disponuje nimi a nesie zodpovednosť za ich riadne a zákonné spracovanie.

Voči prevádzkovateľovi môžete uplatňovať svoje práva nižšie uvedeným spôsobom. V prípade, ak máte akékoľvek otázky v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, obráťte sa na prevádzkovateľa prostredníctvom elektronickej pošty: bsse@bsse.sk, telefonicky na tel. č.: 02/ 49236 102 alebo na zodpovednú osobu prostredníctvom elektronickej pošty: gdpr@bsse.sk, telefonicky na tel. č.: 02/ 49236 301.

Rozsah spracúvania osobných údajov

Spracúvame iba také údaje, ktoré sú nevyhnutné k poskytnutiu služieb pri dodržaní zákonných a zmluvných povinností ako aj našich záväzkov, a aby sme zároveň chránili aj svoje oprávnené záujmy.

Údaje získavame predovšetkým o investoroch cenných papierov/klientoch.

Ďalej spracúvame údaje napríklad o zástupcoch, vrátane členov štatutárnych orgánov a zamestnancov subjektov kapitálového trhu (predovšetkým členov BCPB, emitentov, ktorých cenné papiere sú prijaté k obchodovaniu na regulovanom trhu, a/alebo zapísané v zozname MTF, centrálnych depozitárov) a ďalších zmluvných partnerov.

Spracúvame Vaše základné údaje, údaje o službách, ktoré využívate, údaje zo vzájomnej komunikácie a ďalšie údaje tak, aby boli dodržané zásady spracúvania osobných údajov v zmysle GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje spracúvame v tomto rozsahu:

·  identifikačné údaje klienta (najmä meno, priezvisko, titul, rodné číslo, IČO, registračné číslo vedené v centrálnych depozitároch, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu, číslo majetkového účtu vedeného v centrálnych depozitároch),

·   transakčné údaje, ktoré sa týkajú najmä obchodov s cennými papiermi a prevodov cenných papierov,

·   údaje týkajúce sa identifikácie klientov uchovávané a spracúvané v štruktúrach potrebných k naplneniu práv a povinností vyplývajúcich:

°   zo zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zo zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov,

°   zo zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

°    z osobitných právnych predpisov týkajúcich sa organizátora regulovaného trhu uchovávané a spracúvané v štruktúrach potrebných k naplneniu požiadaviek plynúcich z opatrenia NBS č. 16/2007 o predkladaní výkazov burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad finančným trhom v znení neskorších predpisov vydaného na základe zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

°    na základe povinností vyplývajúcich zo smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi a z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, a z príslušných vykonávacích technických noriem (RTS a ITS),

·     kontaktné údaje zástupcu zmluvného partnera vrátane členov BCPB a emitentov a ďalšie popisné údaje,

·    informácie z externých zdrojov, najmä verejne dostupných registrov, napríklad obchodný register (najmä meno, priezvisko, adresa),

·    komunikácia s fyzickými osobami pri vybavovaní žiadostí, podaní a podnetov v rozsahu nevyhnutne potrebnom k ich vybaveniu,

·     kontaktné údaje osôb (najmä e-mailová adresa, telefónne číslo), ktoré sa spracovaním vyslovili súhlas.

Účely a doba spracúvania osobných údajov

Vaše údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu pre príslušný zákonný účel – napríklad, aby sme mohli poskytovať právnymi predpismi stanovené údaje o obchodoch orgánom dohľadu nad finančným trhom alebo aby sme mohli splniť povinnosť podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Niektoré údaje spracúvame, lebo je to nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov ako našej spoločnosti, tak i tretích osôb alebo za účelom plnenia práv a povinností zo zmlúv. V ostatných prípadoch Vaše údaje spracúvame len s Vaším súhlasom.

Medzi účely spracúvania patria nasledujúce kategórie:

·       Plnenie povinností stanovených osobitnými právnymi predpismi – spracúvanie osobných údajov je na tento účel nevyhnutné z dôvodu, že ich spracúvanie ukladá osobitný právny predpis (napr. plnenie oznamovacej povinnosti voči orgánom dohľadu a orgánom verejnej moci, plnenie povinností týkajúcich sa výkonu rozhodnutia, plnenie povinnosti identifikácie a kontroly klienta a ďalších povinností v oblasti prevencie prania špinavých peňazí, kontrola a prevencia zneužitia trhu, plnenie archivačných povinností); jedná sa najmä o:

zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zo zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov a zo zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, o zákon č. 442/2012 Z.z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 596/2014 o zneužívaní trhu a smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/57/ EÚ o trestných sankciách za zneužívanie trhu, smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi (MIFID 2 a MiFIR), a príslušné vykonávacie technické normy k nim (RTS a ITS), rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2016/1250 o primeranosti poskytovanej štítom EÚ-USA na ochranu súkromia, zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. BCPB spracúva osobné údaje na tento účel po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi.

·    Realizácia zmluvného vzťahu – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre riadne plnenie práv a povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa zo zmluvného vzťahu. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tento účel po dobu trvania zmluvného vzťahu.

·    Oprávnený záujem prevádzkovateľa – spracúvanie osobných údajov je na tento účel nevyhnutné (napríklad ochrana priestorov prevádzkovateľa, riešenie sporov, správa a vymáhanie pohľadávok, vykonávanie analýz a vyhodnocovanie možných rizík, testovanie softvéru), a to v rozsahu zhodnom ako pre účel realizácie zmluvného vzťahu. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tento účel po dobu trvania zmluvného vzťahu a do uplynutia premlčacích lehôt plynúcich z plnenia práv a povinností na základe daného zmluvného vzťahu ako aj na dobu nevyhnutne potrebnú pre účely archivácie v súlade s § 78 ods. 8 zákona o ochrane osobných údajov.·    So súhlasom dotknutej osoby:

Na ďalšie účely (napr. pre marketingové činnosti a pod.).

Odovzdanie údajov s Vaším súhlasom je v tomto prípade dobrovoľné.

Odovzdanie ostatných údajov vyžadujeme, pretože ich spracovanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, plnení našich právnych povinností alebo ochranu našich oprávnených záujmov. Ak nám takéto údaje neposkytnete, nemôžeme Vám príslušnú službu alebo iné plnenie, pri ktorom od Váš osobný údaj vyžadujeme, poskytnúť.

Zdroj osobných údajov

Podľa situácie spracúvame údaje, ktoré sme dostali od subjektov kapitálového trhu, od subjektov, s ktorými máme zmluvu, údaje, ktoré sme dostali od Vás pri uzatvorení zmluvného vzťahu a jeho následnej realizácii, ďalej aj údaje z verejne dostupných zdrojov a registrov, zoznamov a evidencií (napríklad obchodný register) a údaje od tretích strán, ak tak ustanovuje osobitný predpis. Za účelom naplnenia požiadaviek osobitných právnych predpisov alebo zmluvného vzťahu môže dochádzať k prenosu údajov. Spracúvame predovšetkým údaje, ktoré nám odovzdávajú naši obchodní partneri.

Spôsob spracúvania osobných údajov

BCPB spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami a neautomatizovanými prostriedkami.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Osobné údaje zásadne spracúvame v rámci našej spoločnosti. Údaje odovzdávame tretím stranám, ak nám to dovolíte alebo to ustanovuje osobitný právny predpis (napr. na účely vyrovnania transakcií centrálnym depozitárom, dohľadu NBS). Ak je to nevyhnutné na dosiahnutie niektorého z účelov uvedených vyššie, najmä ak externý subjekt v danej oblasti disponuje nevyhnutnou profesionalitou a odbornou úrovňou, Vaše údaje môžu byť spracúvané spolupracujúcimi dodávateľmi.

BCPB poskytuje osobné údaje investorov cenných papierov/klientov orgánom dohľadu a ďalším osobám, ktorým je povinný sprístupniť osobné údaje na základe osobitných právnych predpisov – ide najmä o orgány štátnej správy, súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútorov, notárov, finančná správa a podobne. Vaše dáta sme povinní odovzdávať rôznym štátnym inštitúciám, vždy však za podmienok stanových právnymi predpismi.

BCPB spracúva osobné údaje prostredníctvom vlastných zamestnancov ako prevádzkovateľ alebo prostredníctvom svojich dodávateľov, za súčasného zaistenia technických, organizačných a personálnych opatrení, ktoré povedú k vysokej úrovni ochrany a zabezpečenia osobných údajov. Pokiaľ niekoho ďalšieho poveríme výkonom určitej činnosti tvoriaci súčasť našich služieb, môže pri nej dochádzať k prístupu dodávateľa k príslušným osobným údajom. Dodávateľ je oprávnený nakladať s údajmi výhradne pre účely a v rozsahu, ku ktorým bol BCPB zmluvne poverený. V takom prípade nie je na účely výkonu činnosti vyžadovaný Váš súhlas, pretože takéto spracovanie umožňuje priamo právny predpis. V prípade využívania cloudových úložísk vždy zabezpečíme vysokú úroveň bezpečnosti údajov.

Dodávateľmi BCPB sú najmä poskytovatelia IT služieb vrátane cloudových úložísk, subjekty vymáhajúce naše pohľadávky, advokáti, poskytovatelia tlačových a poštových služieb, audítor.

Práva dotknutej osoby

Vaše osobné údaje spracúvame transparentne, korektne a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR. Máte právo na prístup k Vašim údajom, na vysvetlenie, ako aj ďalšie práva, ak sa domnievate, že spracúvanie nie je v poriadku. Tiež môžete podať podnet na Úrade pre ochranu osobných údajov. Vaše práva uplatníte na BCPB prostredníctvom elektronickej pošty: bsse@bsse.sk, telefonicky na tel. č.: 02/ 49236 102 alebo u zodpovednej osoby prostredníctvom elektronickej pošty: gdpr@bsse.sk, telefonicky na tel. č.: 02/ 49236 302.

Právo prístupu k osobným údajom a právo byť informovaný – Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, najmä na informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov. Práva tretích strán však týmto nemôžu  byť dotknuté. Za opakujúce sa žiadosti môžeme požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Právo na opravu osobných údajov – V prípade, že sú Vaše údaje nesprávne, nepresné, samozrejme ich opravíme. S prihliadnutím na účely, pre ktoré sú údaje spracúvajú, máte právo, aby sme tiež doplnili neúplné údaje.

Právo na výmaz – Máte právo na vymazanie osobných údajov, ak je naše spracúvanie neoprávnené.

Právo namietať – V prípade porušenia povinností prevádzkovateľa týkajúcich sa zhromažďovania alebo spracúvania osobných údajov ste oprávnený žiadať prevádzkovateľa, aby poskytol vysvetlenie takého konania, zdržal sa takého konania, odstránil takto vzniknutý stav. Ďalej ste oprávnený obrátiť sa so svojimi podnetmi aj na Úrad na ochranu osobných údajov.

Ďalšie práva – Za podmienok stanovených v zákone o ochrane osobných údajov a GDPR máte právo na obmedzenie spracúvania a právo na prenositeľnosť údajov (pokiaľ je to technicky uskutočniteľné).

Osobné údaje, ktoré od Vás požadujeme, nám môžete odmietnuť poskytnúť. Pokiaľ však ide o také údaje, ktorých poskytnutie je podľa právnych predpisov povinné, nemôžeme Vám súvisiace službu poskytnúť.

V prípadoch, keď na spracúvanie Vašich údajov vyžadujeme Váš súhlas, ste oprávnení tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie Vašich údajov po dobu, počas ktorej bol tento súhlas Vami platne udelený, ani na spracúvanie Vašich údajov z iných právnych dôvodov, pokiaľ sa aplikujú (napr. dodržiavanie právnych povinností alebo na účely našich oprávnených záujmov).

Ak ste nám udelili súhlas pre marketing alebo Vám z iného oprávneného titulu od nás chodia obchodné ponuky, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať alebo sa zo zasielania ponúk odhlásiť nasledujúcimi spôsobmi:

·        osobne v sídle BCPB, Vysoká 17, 811 06 Bratislava

·        písomne poštou na adrese Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. , Vysoká 17, P.O. Box 151, 814 99 Bratislava 1, alebo

·        emailom na gdpr@bsse.sk.

Ak si prajete obmedziť alebo odvolať súhlas so spracúvaním údajov na marketingové účely, pošlite nám odvolanie Vášho súhlasu na gdpr@bsse.sk. Dovoľujeme si upozorniť, že ak obmedzíte marketing, môžeme Vás naďalej kontaktovať kvôli obsluhe, teda môžeme stále využívať Váš kontakt za účelom zasielania servisných správ a na iné účely, než je marketing. 

Monitorovanie kamerovým systémom

BCPB je prevádzkovateľom kamerového systému so záznamom a je oprávnená na účely oprávneného záujmu a to ochrany majetku prevádzkovateľa a jeho zamestnancov a dosiahnutia bezpečnosti zamestnancov a iných osôb, odhaľovania kriminality a kontroly vstupov, monitorovať priestory svojho sídla a priľahlé priestory, ktoré prevádzkovateľ výhradne využíva, pomocou kamerového systému. Vyhotovený záznam uchováva BCPB počas doby 5 dní.

Osobné údaje budú poskytované príjemcom: súkromná bezpečnostná služba, subjekt zabezpečujúci technickú podporu systému. Osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov. Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu. 

Osobitná informácia o spracúvaní osobných údajov (akcionári BCPB a ich zástupcovia).pdf

logo_bcpb.jpg

Prihlásenie