Trhy

* Mnohostranný obchodný systém („Multilateral trading facility“ – „MTF“) – obchodný systém organizovaný BCPB od 1. mája 2008 v súlade s § 39a zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov

** Segment kvalifikovaných investorov („Segment KI“) – Nemajetkové finančné nástroje určené kvalifikovaným investorom podľa č. 2 písm. e) Nariadenia o prospekte

*** Segment KI – fondy – Finančné nástroje fondov kvalifikovaných investorov (KI) v tomto segmente možno distribuovať len osobám podľa § 3 písm. ap) Zákona o kolektívnom investovaní a § 8a ods. 2 Zákona o cenných papieroch

Označovanie trhov na web stránke BCPB:

Kótovaný hlavný trh: H
Kótovaný paralelný trh: P
Regulovaný voľný trh: V
Segment KI: Q
Segment KI – fondy: F
Mnohostranný obchodný systém (MTF): M

MIC kódy trhov na BCPB:

XBRA – pre Regulovaný trh
EBRA – pre Mnohostranný obchodný systém (MTF)

logo_bcpb.jpg

Prihlásenie