Právne informácie

V prípade ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, prosím zdržte sa použitia stránky www.bsse.sk.

Na informácie alebo akékoľvek zobrazenia na stránke www.bsse.skktorých prevádzkovateľom je Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (ďalej len „Prevádzkovateľ“) sa vzťahujú podmienky používania uvedené nižšie (ďalej len „ podmienky“). Podmienky sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré vstupujú na stránky www.bsse.sk a používajú ich (ďalej len „Používateľ“).

Zverejnenie akýchkoľvek údajov, informácií alebo zobrazení na stránkach www.bsse.sk s výnimkou týchto podmienok nemá povahu právneho úkonu smerujúceho k vzniku právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch uvedené alebo dohodnuté inak.

Prevádzkovateľ je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „Autorský zákon“) osobou oprávnenou vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam, predovšetkým udeľovať súhlas na ich použitie.

Podmienky sa nevzťahujú na informácie, dokumenty a iné údaje zverejnené na stránkach www.bsse.sk, alebo na úkony vykonané prostredníctvom stránok www.bsse.sk, ktoré sú záväzné pre obe zmluvné strany na základe dohody uzavretej medzi Prevádzkovateľom a klientom Prevádzkovateľa pri vykonávaní činností podľa osobitných predpisov, najmä podľa právnych predpisov upravujúcich činnosť Prevádzkovateľa.

Úprava práv a povinností Prevádzkovateľa a Používateľa:

1. Používaním internetových stránok www.bsse.sk Používateľ potvrdzuje, že sa s podmienkami oboznámil, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.

2. Prevádzkovateľ udeľuje Používateľovi právo používať stránky www.bsse.sk výhradne pre vlastnú potrebu Používateľa. Akékoľvek iné použitie stránok (celku, aj ich jednotlivých častí) podlieha predchádzajúcemu súhlasu Prevádzkovateľa v súlade s Autorským zákonom. Osobitnej ochrane v zmysle zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach podlieha označenie BCPB a kombinované označenie Burza cenných papierov v Bratislave a znázornenie loga BCPB.

3. Prístup na stránky www.bsse.sk a ich používanie je bezplatné.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo komukoľvek odmietnuť alebo obmedziť prístup na stránky www.bsse.sk a to bez udania dôvodu.

5. Vo väčšine prípadov je možné používať a prehliadať stránky www.bsse.sk bez poskytnutia osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Napriek tomu prístup do niektorých častí stránok www.bsse.sk a ich používanie alebo používanie niektorých služieb, ktoré je možné využívať prostredníctvom týchto stránok môže byť zo strany Prevádzkovateľa podmienené poskytnutím osobných údajov Používateľa. Poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov alebo iných informácií prostredníctvom stránok www.bsse.sk Používateľ súhlasí s ich použitím pre účely informovania o produktoch a službách Prevádzkovateľa a pre účely ochrany práv a oprávnených záujmov Prevádzkovateľa.

6. Poskytnutie akýchkoľvek informácií Používateľom prostredníctvom týchto stránok Prevádzkovateľovi sa zároveň považuje za udelenie súhlasu Používateľa Prevádzkovateľovi na použitie týchto informácií za účelom výkonu činnosti Prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov, najmä podľa právnych predpisov upravujúcich činnosť Prevádzkovateľa.

7. Pre akékoľvek Používateľom poskytnuté informácie nevyplýva pre Prevádzkovateľa žiadny záväzok mlčanlivosti okrem prípadov, ak takáto povinnosť vyplýva Prevádzkovateľovi zo zmluvy s Používateľom alebo, ak mu takáto povinnosť vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

8. Používateľ nesmie prenášať na stránky www.bsse.sk alebo ich prostredníctvom odosielať akékoľvek informácie porušujúce právne predpisy platné v Slovenskej republike alebo odporujúce dobrým mravom.

9. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez súhlasu Prevádzkovateľa do technickej podstaty  a obsahu stránok www.bsse.sk.

10. Cieľom Prevádzkovateľa je minimalizovať technické chyby; niektoré informácie alebo údaje na tejto stránke mohli byť vytvorené v chybných súboroch alebo formátoch, preto nemožno zaručiť, že stránky www.bsse.sk alebo služby prostredníctvom nich poskytované, nebudú poškodené alebo iným spôsobom ovplyvnené uvedenými problémami.

11. Snahou Prevádzkovateľa je poskytovať prostredníctvom stránok www.bsse.sk vždy správne a aktuálne údaje a informácie. Napriek tomu údaje a informácie uverejnené na týchto stránkach nemusia byť nevyhnutne úplné, vyčerpávajúce, správne alebo aktuálne; sú informatívne a nemajú záväzný charakter, pokiaľ nie je v konkrétnom prípade uvedené alebo dohodnuté inak alebo ak ich záväznosť nevyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov. V žiadnom však prípade nemožno údaje, informácie a zobrazenia na stránke www.bsse.sk považovať za právne alebo investičné poradenstvo ani za údaje a informácie, ktoré by predstavovali ponuku alebo odporúčanie na kúpu alebo predaj cenných papierov alebo iných finančných nástrojov ako cenných papierov.

12. Hoci informačné zdroje, ktoré používa Prevádzkovateľ sú všeobecne považované za spoľahlivé, Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a aktuálnosť informácií, ktoré preberá na stránky www.bsse.sk z iných zdrojov.

13. Informácie na týchto stránkach môžu obsahovať prepojenia na externé internetové stránky, ktoré sú mimo kontroly Prevádzkovateľa, a za ktoré Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť; Prevádzkovateľ neprešetruje, neoveruje ani nemonitoruje obsah týchto stránok. Prevádzkovateľ rovnako nezodpovedá za obsah stránok ktoré obsahujú prepojenie na stránku www.bsse.sk ako ani za záväzky osôb ktoré prevádzkujú tieto stránky a za služby nimi poskytované, ponúkané alebo sprostredkovávané prostredníctvom týchto stránok. Prevádzkovateľ neprešetruje, neoveruje ani nemonitoruje obsah týchto stránok.

14. Informácie a akékoľvek zobrazenia na stránke www.bsse.sk sú poskytované tak, ako sú uverejnené. Prevádzkovateľ neposkytuje záruku, pokiaľ ide o presnosť, primeranosť alebo úplnosť uvedených informácií a zobrazení a výslovne sa zrieka zodpovednosti za prípadné obsahové chyby alebo neúplnosť informácií a materiálov. V súvislosti s týmito informáciami a zobrazeniami sa neposkytuje nijaká záruka, vrátane (ale nielen) záruky neporušenia práv tretích osôb, vlastníckeho práva, ich uplatnenia na obchodný účel alebo vhodnosti na iný konkrétny účel či nenapadnuteľnosti počítačovým vírusom.

15. V maximálnom rozsahu dovolenom príslušným právnym poriadkom Prevádzkovateľ v nijakom prípade nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody vrátane (ale nielen) priamych alebo nepriamych, osobitných, súvisiacich alebo následných škôd, strát alebo výdavkov vzniknutých v súvislosti s týmito stránkami alebo ich použitím, alebo nemožnosťou ich použitia zo strany ktorejkoľvek osoby, alebo v súvislosti s akoukoľvek ich poruchou, chybou, vynechaním, prerušením, zdržaním v prevádzke alebo pri prenose, napadnutí počítačovým vírusom alebo iným zlyhaním. 

Podmienky upravuje, vydáva a mení Prevádzkovateľ. Obsah stránky www.bsse.sk sa priebežne obnovuje a upravuje a Prevádzkovateľ si vyhradzuje  právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo odstrániť akúkoľvek časť obsahu stránky www.bsse.sk.

Podmienky sú platné a účinné dňom zverejnenia. Podmienky boli zverejnené dňa 15. 4. 2011.

logo_bcpb.jpg

Prihlásenie