Inšpekčná činnosť

Z dôvodu ochrany pred rizikami hroziacimi z možného porušovania všeobecne platných právnych noriem alebo Burzových pravidiel môžu účastníci finančného trhu voči uzavretým burzovým obchodom podať podnet.

Za účastníka finančného trhu, ktorý je oprávnený podať podnet, burza považuje člena burzy, jeho klienta alebo ktorúkoľvek právnickú či fyzickú osobu, ktorých záujmy boli, sú alebo môžu byť ohrozené uzavretím alebo vyrovnaním burzového obchodu, prípadne iným úkonom realizovaným prostredníctvom BCPB.

Burza prešetrí každý podnet, ktorý je podaný v písomnej forme. O výsledkoch šetrenia burza informuje sťažovateľa a podľa závažnosti porušenia všeobecne platných právnych noriem alebo Burzových pravidiel zároveň navrhne adekvátne sankčné opatrenia.

 

logo_bcpb.jpg

Prihlásenie