logo_bcpb.jpg

Index SAX

Polia nie sú správne vyplnené.
Dátum od: Dátum do:
Aktuálna hodnota: 330,92
Zmena: 1,78%

Český akciový index – SAX je oficiálním akciovým indexem BCPB. Patří ke kapitálově váženým indexům a porovnává tržní kapitalizaci vybraného souboru akcií s tržní kapitalizací téhož souboru akcií k referenčnímu dni. Je indexem, který odráží celkovou změnu majetku spojenou s investováním do akcií zařazených do indexu. Znamená to, že kromě změn cen index zahrnuje i dividendové příjmy a příjmy související se změnami velikosti akciového kapitálu, tj. s rozdílem mezi aktuální tržní cenou a upisovací cenou nových akcií.

Počáteční hodnota indexu – 100 bodů – se váže k 14.9.1993. Index odráží pouze vývoj na BCPB, přičemž do 30.6.2001 byl postaven na průměrných cenách uvedených v kurzovních lístcích. S platností od 1.7.2001 se oficiální denní hodnota vypočítává a zveřejňuje na základě závěrečných kurzů bazických titulů.

Formula indexu je flexibilná a umožňuje meniť zastúpenie jednotlivých spoločností v indexe a tiež ich počet podľa toho, ako sa mení ich obchodovateľnosť, resp. vstup novej spoločnosti na kapitálový trh. V prípade zmeny zloženia indexu sa opravné faktory nastavujú tak, aby index s novým zložením kontinuálne pokračoval vo vývoji indexu s predchádzajúcim zložením.

Do indexu SAX môžu byť zaradené len spoločnosti umiestnené na regulovanom trhu cenných papierov a váha jednej spoločnosti v báze indexu nesmie prekročiť 20 %. Pravidelná revízia bázy indexu SAX sa robí dvakrát ročne. Aktualizovaná báza vstupuje do platnosti vždy v prvý burzový deň mesiacov február a august bežného roka.

Upozornenie:

BCPB nie je registrovaným správcom indexu SAX a nemá udelené povolenie v zmysle Článku 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 z 8. júna 2016 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov, ktorým sa menia smernice 2008/48/ES a 2014/17/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 596/2014 (ďalej len „Nariadenie“).

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ďalej len „ESMA“) vytvára a udržiava verejne dostupný register, obsahujúci okrem iného aj informácie o totožnosti správcov, ktorí majú povolenie alebo sú registrovaní v zmysle Článku 34 Nariadenia a príslušných orgánov dohľadu zodpovedných za dohľad nad ich činnosťou. Viac informácií nájdete na: https://www.esma.europa.eu/databases-library/registers-and-data.

V zmysle Nariadenia, finančné inštitúcie, ktoré používajú indexy ako podkladové aktíva pre finančné nástroje, finančné zmluvy alebo ktoré používajú indexy na meranie výkonnosti investičného fondu nesmú odkazovať na referenčnú hodnotu správcu, ktorý sa nenachádza vo vyššie spomínanom registri ESMA.

logo_bcpb.jpg

Prihlásenie