Index SAX

Polia nie sú správne vyplnené.
Dátum od:
Dátum do:
Aktuálna hodnota:
Zmena:

Slovenský akciový index – SAX je oficiálnym akciovým indexom BCPB. Patrí ku kapitálovo váženým indexom a porovnáva trhovú kapitalizáciu vybraného súboru akcií s trhovou kapitalizáciou toho istého súboru akcií k referenčnému dňu. Je indexom, ktorý odzrkadľuje celkovú zmenu majetku spojenú s investovaním do akcií zaradených do indexu. Znamená to, že okrem zmien cien index zahŕňa aj dividendové príjmy a príjmy súvisiace so zmenami veľkosti akciového kapitálu, t.j. s rozdielom medzi aktuálnou trhovou cenou a upisovacou cenou nových akcií.

Počiatočná hodnota indexu – 100 bodov – sa viaže k 14.9.1993. Index odzrkadľuje len vývoj na BCPB, pričom do 30.6.2001 bol postavený na priemerných cenách uvedených v kurzových lístkoch. S platnosťou od 1.7.2001 sa oficiálna denná hodnota vypočítava a zverejňuje na základe záverečných kurzov bázických titulov.

Formula indexu je flexibilná a umožňuje meniť zastúpenie jednotlivých spoločností v indexe a tiež ich počet podľa toho, ako sa mení ich obchodovateľnosť, resp. vstup novej spoločnosti na kapitálový trh. V prípade zmeny zloženia indexu sa opravné faktory nastavujú tak, aby index s novým zložením kontinuálne pokračoval vo vývoji indexu s predchádzajúcim zložením.

Do indexu SAX môžu byť zaradené len spoločnosti umiestnené na regulovanom trhu cenných papierov a váha jednej spoločnosti v báze indexu nesmie prekročiť 20 %. Pravidelná revízia bázy indexu SAX sa robí dvakrát ročne. Aktualizovaná báza vstupuje do platnosti vždy v prvý burzový deň mesiacov február a august bežného roka.

Upozornenie:

BCPB nie je registrovaným správcom indexu SAX a nemá udelené povolenie v zmysle Článku 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 z 8. júna 2016 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov, ktorým sa menia smernice 2008/48/ES a 2014/17/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 596/2014 (ďalej len „Nariadenie“).

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ďalej len „ESMA“) vytvára a udržiava verejne dostupný register, obsahujúci okrem iného aj informácie o totožnosti správcov, ktorí majú povolenie alebo sú registrovaní v zmysle Článku 34 Nariadenia a príslušných orgánov dohľadu zodpovedných za dohľad nad ich činnosťou. Viac informácií nájdete na: https://www.esma.europa.eu/databases-library/registers-and-data.

V zmysle Nariadenia, finančné inštitúcie, ktoré používajú indexy ako podkladové aktíva pre finančné nástroje, finančné zmluvy alebo ktoré používajú indexy na meranie výkonnosti investičného fondu nesmú odkazovať na referenčnú hodnotu správcu, ktorý sa nenachádza vo vyššie spomínanom registri ESMA.

logo_bcpb.jpg

Prihlásenie