Kontakt

Sídlo:

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

Vysoká 17

811 06 Bratislava

IČO: 00 604 054

DIČ: 2020804390

IČ DPH: SK 2020804390

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu

Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 117/B

Poštová adresa:

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

P. O. Box 151

Vysoká 17

814 99 Bratislava 1

LEI  kód: 097900BIIX0000168239

Tel.: 02/49236 111

E-mail: info@bsse.sk

Sekretariát

Tel.: 02/ 49236 102

E-mail: bsse@bsse.sk

Externá komunikácia

Tel.: 02/ 49236 198

E-mail: burza@bsse.sk, info@bsse.sk

Emitenti

Tel.: 02/ 49236 181, 163

Fax: 02/ 49236 103, 165

E-mail: ok@bsse.sk

Obchodovanie

Tel.: 02/ 49236 136

Fax: 02/ 49236 137

E-mail: do@bsse.sk

Inšpekcia

Tel.: 02/ 49236 301

Fax: 02/ 49236 305

E-mail: oibo@bsse.sk

Identifikácia platby pri úhrade burzových poplatkov podľa Poplatkového poriadku BCPB

Pre identifikáciu došlej platby uskutočnenej prevodom peňažných

prostriedkov BCPB požaduje nasledovnú identifikáciu.

Poplatky sa uhrádzajú na číslo účtu v tvare IBAN: SK69 0200 0000 0000 8350 9012

SWIFT/BIC: SUBASKBX

Variabilný symbol

Fyzická osoba:

číslo zálohovej faktúry/faktúry

Právnická osoba :

pri burzových poplatkoch uhrádzaných na základe faktúry – číslo zálohovej

faktúry/faktúry

pri ostatných burzových poplatkoch  –  IČO, ak je pridelené, alebo porovnateľný identifikačný údaj pri zahraničnej právnickej osobe

Konštantný symbol – 0308

Pri úhrade ostatných poplatkov BCPB vystaví do 15 dní odo dňa úhrady daňový doklad.

Kde nás nájdete:
logo_bcpb.jpg

Prihlásenie