Členstvo na burze

Uzatvárať burzové obchody na BCPB môžu len oprávnené osoby, ktorými sú členovia BCPB a Národná banka Slovenska.

Členom BCPB môže byť len obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, banka, zahraničná banka, správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť, ak splní podmienky stanovené Burzovými pravidlami a BCPB rozhodne o jeho prijatí.

Burzové pravidlá umožňujú dva typy členstva:

dočasné členstvo – časovo obmedzené na dobu 1 roka (nie je možné ho udeliť banke, resp. zahraničnej banke)

riadne členstvo – časovo neobmedzené

Člen BCPB pri uzatváraní burzových obchodov koná vždy vo svojom mene na účet svoj alebo svojho klienta a je pri uzatváraní burzových obchodov povinný postupovať v súlade s Burzovými pravidlami BCPB a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Uzatvárať burzové obchody môže člen BCPB len prostredníctvom fyzickej osoby – burzového makléra, ktorý má platné osvedčenie o znalosti burzových pravidiel a obchodného systému burzy. Všetci členovia BCPB majú pri uzatváraní burzových obchodov rovnaké práva a povinnosti.

Burza je oprávnená udeliť členovi, ktorý si nesplní povinnosti vyplývajúce mu z členstva na BCPB, resp. z Burzových pravidiel BCPB opatrenia a sankcie vrátane trvalého odňatia oprávnenia obchodovať na BCPB.

Podrobnosti o členstve na BCPB nájdete v brožúre Členstvo na BCPB. pdf

logo_bcpb.jpg

Prihlásenie