Zmeny v informačných povinnostiach emitentov od 1.1.2016

Existujúci emitent

Zmeny v informačných povinnostiach emitentov od 1.1.2016

Vážení emitenti,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 01.01.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 388/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o burze“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“). Zmeny zákona o burze sa dotýkajú najmä informačných povinností Emitentov, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, preto si Vás dovoľujeme informovať o niektorých hlavných zmenách v  znení informačných povinností Emitentov vyplývajúcich z uvedenej novely zákona o burze.
Zmeny od 01.01.2016:

1. Emitent akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinný zabezpečiť aby ročná a polročná finančná správa boli verejne prístupné najmenej počas desiatich rokov (namiesto pôvodných piatich rokov), z dôvodu získania väčšej pozornosti pre správy malých a stredných emitentov zo strany účastníkov trhu.

2. Emitent akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinný zverejniť polročnú  finančnú správu za prvých šesť mesiacov účtovného obdobia najneskôr do troch mesiacov (namiesto pôvodných dvoch mesiacov) po uplynutí účtovného obdobia, za ktoré sa polročná finančná správa vypracováva, t.j. polročná finančná správa Emitenta musí byť burze doručená najneskôr do 30.9. príslušného kalendárneho roka v ktorom vznikla Emitentovi povinnosť na jej vypracovanie.

3. Vypúšťa sa povinnosť Emitenta akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podľa § 36 zákona o burze zverejniť a vydať predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu resp. štvrťročnú správu.

4. Zavádza sa nová povinnosť pre Emitentov, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorí vykonávajú činnosti v oblasti ťažobného priemyslu alebo v odvetví ťažby dreva v pralesoch. V rámci samostatnej správy sú títo Emitenti povinní zverejniť ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci najneskôr do šiestich mesiacov po skončení každého hospodárskeho roka a zabezpečiť, aby bola táto správa verejne prístupná najmenej počas desiatich rokov.

5. Vypúšťa sa povinnosť Emitentov cenných papierov zverejňovať informácie o prijatých úveroch a ich zabezpečení a tiež povinnosť predkladať návrhy zmien zakladateľskej listiny alebo stanov Národnej Banke Slovenska (ďalej len „NBS“) a burze na ktorej boli cenné papiere prijaté na obchodovanie. Zmeny zákona o burze sa ďalej týkajú definície a voľby domovského členského štátu Emitentov, pričom sa zavádza povinnosť Emitentov zverejniť voľbu domovského členského štátu rovnako ako regulovanú informáciu a oznámiť ju príslušným orgánom. Zmeny taktiež nastali v úprave oznamovacích povinností podľa § 41 zákona o burze a v posilnení sankčného režimu podľa § 60 zákona o burze. Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

logo_bcpb.jpg

Prihlásenie