Existujúci emitent

Informačné povinnosti emitenta

Povinnosti emitenta, ktorého cenné papiere sú prijaté na regulovanom trhu BCPB

Pred podaním žiadosti o prijatie cenného papiera na regulovaný trh odporúčame emitentovi, resp. žiadateľovi kontaktovať Divíziu vonkajších vzťahov BCPB s cieľom ujasniť si podrobnosti žiadosti o prijatie a jej príloh, ako aj správneho načasovania podania žiadosti a následných povinností emitenta, ktoré mu vzniknú podaním žiadosti resp. prijatím jeho cenných papierov na regulovaný trh.

Na prijatie cenného papiera na obchodovanie na regulovanom trhu BCPB je potrebné, aby boli verejne k dispozícii dostatočné informácie, ktoré umožnia oceniť daný cenný papier na účely jeho riadneho, spravodlivého a efektívneho obchodovania s týmto cenným papierom, pričom v tomto zmysle je kľúčovým prospekt cenného papiera. Cenné papiere, o ktorých prijatie sa žiada, musia spĺňať podmienky stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/34/ES a tieto sa považujú za voľne obchodovateľné a obchodovateľné riadnym, spravodlivým a efektívnym spôsobom.

Podaním žiadosti o prijatie, resp. prijatím cenných papierov emitenta na regulovaný trh BCPB, vznikajú emitentovi povinnosti. Najširšiu skupinu povinností emitenta tvoria informačné povinnosti voči investorskej verejnosti (zverejňovanie povinnosti), keďže práve úplné, presné a aktuálne informácie o emitentovi a cenných papieroch, ktoré môžu mať vplyv na ocenenie cenných papierov, sú kľúčové pre investorov a mali by im byť dostupné za rovnakých podmienok. Emitenti sú povinní plniť rad informačných povinností, pričom základné a najdôležitejšie povinnosti pre emitentov po prijatí ich cenných papierov na regulovaný trh vyplývajú najmä z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES. Uvedené smernice boli transponované do právneho poriadku SR predovšetkým do zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov a zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom určité povinnosti ukladá emitentom aj BCPB prostredníctvom IV. časti Burzových pravidiel, ktorá okrem iného stanovuje podmienky a podrobnosti pre prijatie cenných papierov na trhy BCPB, ako aj spôsob preukázania splnenia týchto podmienok.

Spôsob plnenia informačných povinností emitenta voči burze

Okrem povinnosti zverejňovať regulované informácie (§ 47 zákona o burze) má emitent povinnosť zasielať a plniť si informačné povinnosti voči burze. BCPB pri plnení informačných povinností emitenta, ktorého cenné papiere sú prijaté na regulovanom trhu burzy (resp. žiadateľa o prijatie) v zmysle zákona o burze a Burzových pravidiel akceptuje doručenie písomností za účelom splnenia si spomínaných informačných povinností nasledujúcimi spôsobmi:

  •        osobne (na sekretariát generálneho riaditeľa oproti potvrdeniu o prijatí)
  •        poštou (na adresu Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., Vysoká 17, P. O. Box 151, 814 99 Bratislava 1) alebo

Všetky vyššie uvedené spôsoby plnenia informačných povinností voči BCPB sú rovnocenné, preto v prípade doručenia informačnej povinnosti napr. elektronicky, nie je potrebné následne tú istú povinnosť doplniť dodatočne poštou.

Prehľad povinností emitenta v zmysle práva Únie, národného práva a Burzových pravidiel

Obsah a rozsah informačných povinností emitenta voči BCPB závisí od toho, na ktorý trh sú jeho cenné papiere prijaté. Nižšie uvádzame informatívny prehľad povinností emitenta v štruktúre podľa trhu, na ktorý sú cenné papiere emitenta prijaté.

Informačné povinnosti emitentov, ktorých akcie sú prijaté na kótovaný trh (.pdf)
Informačné povinnosti emitentov, ktorých dlhopisy sú prijaté na kótovaný trh (.pdf)
Informačné povinnosti emitentov, ktorých cenné papiere sú prijaté na regulovaný voľný trh (.pdf)

Súlad emitenta s jeho povinnosťami podľa práva Únie

V zmysle článku 7 delegovaného nariadenie Komisie (EÚ) 2017/568 z 24. mája 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre prijatie finančných nástrojov na obchodovanie na regulovaných trhoch (Ú.v. EÚ L 87, 31.3.2017) BCPB prijala a zverejnila na svojom webovom sídle nižšie postup overenia súladu emitenta prevoditeľného cenného papiera s jeho povinnosťami podľa práva Únie s cieľom zabezpečiť, aby bol emitent v čase prijatia jeho cenných papierov na regulovaný trh alebo na jeho žiadosť informovaný o povinnostiach podľa práva Únie.

Postup:

Po podaní žiadosti o prijatie cenného papiera na regulovaný trh je emitenta poučený o existencií povinností, ktoré mu vzniknú po prijatí jeho cenného papiera na regulovaný trh.

BCPB zároveň emitentovi poskytne odkaz na záložku na svojom webovom sídle, na ktorom sú dostupné prehľady jeho povinností v zmysle práva Únie, národnej legislatívy a Burzových pravidiel. Vyššie uvedené informácie sú aj predmetom listu, ktorým BCPB informuje emitenta o prijatí jeho cenného papiera na regulovaný trh.

Je dôležité, aby si emitenti uvedomili, že povinnosti emitenta uvedené v prehľade, sú po prijatí ich cenného papiera na regulovaný trh povinní dodržiavať a z tohto dôvodu si poskytnuté informácie starostlivo preštudovali a aby mali na pamäti, že ide o všeobecný prehľad povinností v súvislosti s prijatím na regulovaný trh, ktorý nezohľadňuje individuálne postavenie konkrétneho emitenta.

BCPB môže s cieľom preverenia súladu emitenta s jeho povinnosťami žiadať od emitenta vysvetlenie alebo potvrdenie takéhoto súladu, prípadne emitent vysvetlí BCPB dôvody jeho nesúladu s predmetnými povinnosťami. Pri preverovaní súladu emitenta s jeho povinnosťami BCPB prihliada na povahu preverovanej povinnosti, pričom zohľadňujú úlohy dohľadu vykonávané dotknutými príslušnými orgánmi.

Plnenie povinností emitentov je monitorované Národnou bankou Slovenska ako aj BCPB.

Jedným z priamych dôsledkov neplnenia si predmetných povinností emitentom môže byť pozastavenie obchodovania s jeho cenným  papierom alebo vylúčenie cenného papiera z obchodovania na regulovanom trhu BCPB.

Uľahčenie prístupu k informáciám

Investičná verejnosť má za rovnakých podmienok prístup k informáciám, ktoré môžu mať vplyv na ocenenie cenného papiera a ktoré boli zverejnené podľa práva Únie a to najmä prostredníctvom:

– webového sídla konkrétneho emitenta,
– webového sídla BCPB: https://www.bsse.sk alebo
– Centrálnej evidencie regulovaných informácií: https://ceri.nbs.sk .

Správa a riadenie spoločností (Corporate Governance)

Čo je to corporate governance?

Systém správy spoločností (corporate governance) predstavuje súbor procesov, zákonov, pravidiel a zvyklostí upravujúcich vzťahy medzi výkonným vedením spoločnosti a jej štatutárnymi orgánmi, akcionármi a ďalšími zainteresovanými stranami. Corporate governance je neoddeliteľnou súčasťou správy každej súkromnej spoločnosti v trhovom hospodárstve zameranej na dlhodobý rozvoj. Dôležitosť corporate governance vzrástla v súvislosti s účtovnými škandálmi veľkých amerických a európskych spoločností a celosvetovou hospodárskou krízou, ktorá odhalila nedostatky v správe spoločností. Napriek tomu, že slovenské spoločnosti uvedené otrasy vo väčšine prípadov ustáli, potreba neustáleho zefektívňovania a skvalitňovania ich riadenia vyplýva predovšetkým z ich pomerne krátkej skúsenosti s pôsobením v trhovom prostredí.

Historický vývoj Corporate governance na Slovensku

Z iniciatívy burzy, s podporou FIRST Initiative Management Unit, London, a za účasti vtedajšieho Úradu pre finančný trh, ekonomického inštitútu INEKO a zástupcov profesijných asociácií vznikol v septembri 2002 spoločný národný kódex pod názvom: „Zjednotený kódex správy a riadenia spoločností“. V apríli 2003 sa Zjednotený kódex stal súčasťou vtedy platných burzových pravidiel pre prijatie akcií na kótovaný trh.

Následne BCPB iniciovala vytvorenie asociácie, poslaním ktorej je monitorovať celosvetový vývoj v oblasti corporate governance, posilniť verejnú, odbornú aj politickú diskusiu na túto tému v spoločnosti, zabezpečiť odborný rast súčasných ako aj potenciálnych členov predstavenstiev a dozorných rád a vytvoriť profesionálne zázemie pre získavanie aktuálnych poznatkov z oblasti corporate governance. V októbri 2004 bola za podpory dvadsiatich zakladajúcich členov založená Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností – Central European Corporate Governance Association (CECGA). Členovia CECGA sa aktívne podieľali na revízii zjednoteného kódexu z roku 2002, ktorý reflektoval na revidované princípy corporate governance prijaté ako reakcia na krízové obdobie viacerými inštitúciami celoeurópskeho významu (OECD, Európska komisia). V priebehu roku 2007 vznikol kódex s názvom „Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku“ účinný od 1.1.2008, ktorý nahradil kódex z roku 2003 a bol v tom čase súčasťou platných Burzových pravidiel BCPB. Vzhľadom na skutočnosť, že na regulovanom trhu burzy sú aj cenné papiere spoločností, ktoré sú súčasťou nadnárodných zoskupení, príp. ich majoritný akcionár je zahraničný subjekt alebo ide priamo o zahraničných emitentov, burza sa rozhodla s účinnosťou od 1.1.2012 vypustiť z Burzových pravidiel BCPB povinnosť pre emitentov pristúpiť výlučne ku Kódexu vytvoreného CECGOU. Toto opatrenie umožňuje emitentovi v súlade s platnou legislatívou pristúpiť a riadiť sa akýmkoľvek uznaným kódexom správy a riadenia spoločností. Tí emitenti, ktorí pristúpili ku Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku môžu aj naďalej postupovať, rovnako sa k jeho dodržiavaniu môžu prihlásiť aj noví emitenti.

Aktuálny Kódex správy spoločností na Slovensku

V súvislosti s vydaním nových G20/OECD Princípov Corporate Governance 2015 pristúpila CECGA k revízii kódexu účinného od 1.1.2008. Nový „Kódex správy spoločností na Slovensku“ (.pdf) je účinný od 1.1.2017. Spoločnosti sú však povinné pripravovať vyhlásenie podľa nového kódexu až za rok 2017, t.j. od 1.1.2018.
Nápomocným pri napĺňaní princípov Kódexu je pre spoločnosti aj nový vzor „Vyhlásenia o dodržiavaní zásad Kódexu Správy a riadenia spoločností na Slovensku“ (.doc).

Uplatňovanie Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

Spoločnosť pri zostavovaní vyhlásenia svojho riadiaceho orgánu k dodržiavaniu Kódexu sa riadi zásadou „comply or explain“ (dodržiavaj alebo vysvetli), na základe ktorej uvedie do akej miery dodržiava princípy dobrej správy spoločností. Pokiaľ niektorý princíp spoločnosť zatiaľ neuplatňuje, uvedie vo výročnej správe zdôvodnenie.

Súvisiace linky:  

Slovenská asociácia Corporate Governance

Burzový informačný systém emitentov (BISE)

Burzový informačný systém emitentov (BISE) je určený všetkým spoločnostiam, ktorých cenné papiere sú prijaté na niektorom z trhov cenných papierov BCPB. Systém BISE umožňuje on-line zasielanie dokumentov alebo informácií od emitentov na BCPB a odtiaľ ďalej domácim a svetovým tlačovým agentúram, resp. verejnosti. Zároveň až na malé výnimky umožňuje eliminovať zasielanie dokumentov a informácií v papierovej podobe prostredníctvom štandardnej pošty, a tým vedie k znižovaniu poštových nákladov emitentov.

BISE predovšetkým umožňuje emitentom komfortné plnenie informačných povinností, ktoré im vyplývajú z prijatia ich cenných papierov na regulovanom trhu BCPB. Emitent má kedykoľvek prehľad o tom, aký dokument alebo informácia, kedy a kým bol odoslaný prostredníctvom BISE na BCPB. BISE poskytuje aj možnosť zadať lehotu na embargo pre šírenie odoslaného dokumentu alebo informácie verejnosti.

Bližšie informácie o predpokladoch pre fungovanie systému na strane užívateľa, technické informácie (prístup do systému, technické požiadavky na prevádzku, bezpečnosť systému atď.) ako aj o prihlásení sa do systému a o samotnom zasielaní dokumentov alebo informácií je možné získať v „BISE – MANUÁLI (.pdf)“.

Emitenti cenných papierov  môžu získať prístup s prihlasovacím menom a heslom ako aj ďalšie informácie ohľadom BISE bezodplatne telefonicky na tel. čísle + 421 2 4923 6163 alebo e-mailom na: ok@bsse.sk.

Zmeny v informačných povinnostiach emitentov od 1.1.2016

Vážení emitenti,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 01.01.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 388/2015 Z.z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o burze“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných
papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“).
Zmeny zákona o burze sa dotýkajú najmä informačných povinností Emitentov, ktorých
cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, preto si Vás dovoľujeme informovať
o niektorých hlavných zmenách v plnení informačných povinností Emitentov vyplývajúcich
z uvedenej novely zákona o burze.
Zmeny od 01.01.2016:

1. Emitent akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu, je povinný zabezpečiť aby ročná a polročná finančná správa boli verejne
prístupné najmenej počas desiatich rokov (namiesto pôvodných piatich rokov), z dôvodu
získania väčšej pozornosti pre správy malých a stredných emitentov zo strany účastníkov trhu.

2. Emitent akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu, je povinný zverejniť polročnú finančnú správu za prvých šesť mesiacov
účtovného obdobia najneskôr do troch mesiacov (namiesto pôvodných dvoch mesiacov) po
uplynutí účtovného obdobia, za ktoré sa polročná finančná správa vypracováva, t.j. polročná
finančná správa Emitenta musí byť burze doručená najneskôr do 30.9. príslušného
kalendárneho roka v ktorom vznikla Emitentovi povinnosť na jej vypracovanie.

3. Vypúšťa sa povinnosť Emitenta akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podľa
§ 36 zákona o burze zverejniť a vydať predbežné vyhlásenie riadiaceho orgánu resp.
štvrťročnú správu.

4. Zavádza sa nová povinnosť pre Emitentov, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie
na regulovanom trhu, a ktorí vykonávajú činnosti v oblasti ťažobného priemyslu alebo
v odvetví ťažby dreva v pralesoch. V rámci samostatnej správy sú títo Emitenti povinní
zverejniť ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci najneskôr do šiestich mesiacov
po skončení každého hospodárskeho roka a zabezpečiť, aby bola táto správa verejne prístupná
najmenej počas desiatich rokov.

5. Vypúšťa sa povinnosť Emitentov cenných papierov zverejňovať informácie o prijatých
úveroch a ich zabezpečení a tiež povinnosť predkladať návrhy zmien zakladateľskej listiny
alebo stanov Národnej Banke Slovenska (ďalej len „NBS“) a burze na ktorej boli cenné
papiere prijaté na obchodovanie.
Zmeny zákona o burze sa ďalej týkajú definície a voľby domovského členského štátu
Emitentov, pričom sa zavádza povinnosť Emitentov zverejniť voľbu domovského členského štátu
rovnako ako regulovanú informáciu a oznámiť ju príslušným orgánom. Zmeny taktiež nastali v úprave
oznamovacích povinností podľa § 41 zákona o burze a v posilnení sankčného režimu podľa § 60
zákona o burze.

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

Jednotný elektronický formát vykazovania (ESEF)

Vážení emitenti

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES zo dňa 15.12.2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES bol z dôvodu väčšej transparentnosti zavedený nový formát vykazovania ročných finančných správ, a to jednotný elektronický formát vykazovania tzv. ESEF. Cieľom je, aby emitenti na regulovanom trhu EÚ pripravili a zverejnili svoje účtovné závierky v elektronickej podobe prostredníctvom formátu XHTML.

Nový formát vykazovania ročných finančných správ mal byť predložený už v roku 2021, avšak z dôvodu pandémie koronavírusu COVID-19 bola účinnosť delegovaného nariadenia Komisie EÚ 2018/815 zo dňa 17.12.2018, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2004/109/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o špecifikácii jednotného elektronického formátu vykazovania, posunutá na rok 2022 za účtovné obdobie od 01.01.2021.

Emitent, ktorého cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu BCPB je povinný svoju ročnú finančnú správu za rok 2021 vypracovať a zverejniť už v novom formáte vykazovania.

V novom formáte vykazovania je možné si splniť informačnú povinnosť voči BCPB a doručiť ročnú správu v súlade príslušnými ustanoveniami Burzových pravidiel BCPB.

 

Bližšie informácie nájdete na stránke Národnej banky SlovenskaESMA, resp. u svojho audítora.

Upozornenie pre emitentov cenných papierov – Informácia k odloženiu účinnosti jednotného elektronického formátu vykazovania (tzv. ESEF) – www.nbs.sk

https://www.esma.europa.eu/search/site/ESEF

logo_bcpb.jpg

Prihlásenie