Správa a riadenie spoločností (Corporate Governance)

Existujúci emitent

Správa a riadenie spoločností (Corporate Governance)

Čo je to corporate governance?

Systém správy spoločností (corporate governance) predstavuje súbor procesov, zákonov, pravidiel a zvyklostí upravujúcich vzťahy medzi výkonným vedením spoločnosti a jej štatutárnymi orgánmi, akcionármi a ďalšími zainteresovanými stranami. Corporate governance je neoddeliteľnou súčasťou správy každej súkromnej spoločnosti v trhovom hospodárstve zameranej na dlhodobý rozvoj. Dôležitosť corporate governance vzrástla v súvislosti s účtovnými škandálmi veľkých amerických a európskych spoločností a celosvetovou hospodárskou krízou, ktorá odhalila nedostatky v správe spoločností. Napriek tomu, že slovenské spoločnosti uvedené otrasy vo väčšine prípadov ustáli, potreba neustáleho zefektívňovania a skvalitňovania ich riadenia vyplýva predovšetkým z ich pomerne krátkej skúsenosti s pôsobením v trhovom prostredí.

Historický vývoj Corporate governance na Slovensku

Z iniciatívy burzy, s podporou FIRST Initiative Management Unit, London, a za účasti vtedajšieho Úradu pre finančný trh, ekonomického inštitútu INEKO a zástupcov profesijných asociácií vznikol v septembri 2002 spoločný národný kódex pod názvom: „Zjednotený kódex správy a riadenia spoločností“. V apríli 2003 sa Zjednotený kódex stal súčasťou vtedy platných burzových pravidiel pre prijatie akcií na kótovaný trh.

Následne BCPB iniciovala vytvorenie asociácie, poslaním ktorej je monitorovať celosvetový vývoj v oblasti corporate governance, posilniť verejnú, odbornú aj politickú diskusiu na túto tému v spoločnosti, zabezpečiť odborný rast súčasných ako aj potenciálnych členov predstavenstiev a dozorných rád a vytvoriť profesionálne zázemie pre získavanie aktuálnych poznatkov z oblasti corporate governance. V októbri 2004 bola za podpory dvadsiatich zakladajúcich členov založená Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností – Central European Corporate Governance Association (CECGA). Členovia CECGA sa aktívne podieľali na revízii zjednoteného kódexu z roku 2002, ktorý reflektoval na revidované princípy corporate governance prijaté ako reakcia na krízové obdobie viacerými inštitúciami celoeurópskeho významu (OECD, Európska komisia). V priebehu roku 2007 vznikol kódex s názvom „Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku“ účinný od 1.1.2008, ktorý nahradil kódex z roku 2003 a bol v tom čase súčasťou platných Burzových pravidiel BCPB. Vzhľadom na skutočnosť, že na regulovanom trhu burzy sú aj cenné papiere spoločností, ktoré sú súčasťou nadnárodných zoskupení, príp. ich majoritný akcionár je zahraničný subjekt alebo ide priamo o zahraničných emitentov, burza sa rozhodla s účinnosťou od 1.1.2012 vypustiť z Burzových pravidiel BCPB povinnosť pre emitentov pristúpiť výlučne ku Kódexu vytvoreného CECGOU. Toto opatrenie umožňuje emitentovi v súlade s platnou legislatívou pristúpiť a riadiť sa akýmkoľvek uznaným kódexom správy a riadenia spoločností. Tí emitenti, ktorí pristúpili ku Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku môžu aj naďalej postupovať, rovnako sa k jeho dodržiavaniu môžu prihlásiť aj noví emitenti.

Aktuálny Kódex správy spoločností na Slovensku

V súvislosti s vydaním nových G20/OECD Princípov Corporate Governance 2015 pristúpila CECGA k revízii kódexu účinného od 1.1.2008. Nový „Kódex správy spoločností na Slovensku“ (.pdf) je účinný od 1.1.2017. Spoločnosti sú však povinné pripravovať vyhlásenie podľa nového kódexu až za rok 2017, t.j. od 1.1.2018.
Nápomocným pri napĺňaní princípov Kódexu je pre spoločnosti aj nový vzor „Vyhlásenia o dodržiavaní zásad Kódexu Správy a riadenia spoločností na Slovensku“ (.doc).

Uplatňovanie Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

Spoločnosť pri zostavovaní vyhlásenia svojho riadiaceho orgánu k dodržiavaniu Kódexu sa riadi zásadou „comply or explain“ (dodržiavaj alebo vysvetli), na základe ktorej uvedie do akej miery dodržiava princípy dobrej správy spoločností. Pokiaľ niektorý princíp spoločnosť zatiaľ neuplatňuje, uvedie vo výročnej správe zdôvodnenie.

Súvisiace linky:  SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA CORPORATE GOVERNANCE

logo_bcpb.jpg

Prihlásenie