Školenie pre maklérov a maklérske skúšky

Vážení burzoví makléri,

v súlade s článkom 4 bod 4.2 Vykonávacieho predpisu k Pravidlám pre členstvo si Vám dovoľujeme oznámiť, že BCPB organizuje v dňoch 18.10.2023 a 25. – 26.10.2023 skúšky a preskúšanie zo znalosti obchodného systému a Burzových pravidiel.

Skúška (pre prvonadobúdateľov osvedčenia), resp. preskúšanie (pre predĺženie platnosti už existujúceho osvedčenia), pozostáva z dvoch častí, a to z praktickej (znalosť a zručnosť pri práci s obchodným systémom BCPB) a teoretickej časti (predovšetkým znalosť Burzových pravidiel týkajúca sa členských otázok, inšpekcie, obchodovania a zúčtovania, Garančného fondu a MTF). Úspešné zvládnutie oboch častí skúšky, resp. preskúšania je predpokladom pre vydanie osvedčenia o znalosti obchodného systému a burzových pravidiel, ktoré je jednou z podmienok pre zápis do Zoznamu burzových maklérov BCPB.

Žiadateľ o skúšku, resp. preskúšanie, je povinný BCPB doručiť písomnú prihlášku poštou (na divíziu vonkajších vzťahov), alebo e-mailom (po@bsse.sk) do 11.10.2023. Žiadateľ vo svojej žiadosti uvedie meno, priezvisko, kontaktné údaje žiadateľa (napr. telefónne číslo, adresa elektronickej pošty) a adresu zamestnávateľa. Žiadosť je možné zaslať aj vo forme e-mailu, kde budú vyššie uvedené údaje zahrnuté. Po doručení prihlášky vystaví BCPB faktúru, na sumu burzového poplatku za vykonanie skúšky/preskúšania zo znalosti obchodného systému a burzových pravidiel (100,- €), ktorú je žiadateľ o skúšku/preskúšanie resp. osoba oprávnená obchodovať na burze povinný uhradiť, a to najneskôr do dňa konania skúšky/preskúšania bankovým prevodom. Tento poplatok nezahŕňa osobitný poplatok za vydanie osvedčenia burzy o znalosti obchodného systému a burzových pravidiel vo výške 50,- €.

Podrobnosti o podmienkach a spôsobe konania skúšky, resp. preskúšania stanovuje Vykonávací predpis k Pravidlám pre členstvo.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že BCPB organizuje v dňoch 11. a 12.10.2023 prípravné školenia na skúšky a preskúšanie zo znalosti obchodného systému a Burzových pravidiel. Predmetom školenia bude objasnenie jednotlivých častí Burzových pravidiel, ktoré sú predmetom skúšky, resp. preskúšania, analýza vybraných problémov, diskusia s účastníkmi. Po teoretickej časti bude nasledovať praktická inštruktáž k obchodnému systému BCPB. Bližšie informácie o školení získate na telefónnych číslach: 02/49 236 198 a 02/49 236 102.

Prihláška na školenie (.doc) – V prihláške na školenie (ak o školenie máte záujem), doplňte prosím dátum školenia 11.10. 2023 o 9:00 alebo 12.10.2023 o 9:00 do vyhradeného priestoru na termín školenia v prihláške.

Ďalšie oznamy

logo_bcpb.jpg

Prihlásenie