Jednotný elektronický formát vykazovania (ESEF)

Existujúci emitent

Jednotný elektronický formát vykazovania (ESEF)

Vážení emitenti

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES zo dňa 15.12.2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES bol z dôvodu väčšej transparentnosti zavedený nový formát vykazovania ročných finančných správ, a to jednotný elektronický formát vykazovania tzv. ESEF. Cieľom je, aby emitenti na regulovanom trhu EÚ pripravili a zverejnili svoje účtovné závierky v elektronickej podobe prostredníctvom formátu XHTML.

Nový formát vykazovania ročných finančných správ mal byť predložený už v roku 2021, avšak z dôvodu pandémie koronavírusu COVID-19 bola účinnosť delegovaného nariadenia Komisie EÚ 2018/815 zo dňa 17.12.2018, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2004/109/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o špecifikácii jednotného elektronického formátu vykazovania, posunutá na rok 2022 za účtovné obdobie od 01.01.2021.

Emitent, ktorého cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu BCPB je povinný svoju ročnú finančnú správu za rok 2021 vypracovať a zverejniť už v novom formáte vykazovania.

V novom formáte vykazovania je možné si splniť informačnú povinnosť voči BCPB a doručiť ročnú správu v súlade príslušnými ustanoveniami Burzových pravidiel BCPB.

 

Bližšie informácie nájdete na stránke Národnej banky SlovenskaESMA, resp. u svojho audítora.

Upozornenie pre emitentov cenných papierov – Informácia k odloženiu účinnosti jednotného elektronického formátu vykazovania (tzv. ESEF) – www.nbs.sk

https://www.esma.europa.eu/search/site/ESEF

logo_bcpb.jpg

Prihlásenie