Informačné povinnosti emitenta

Existujúci emitent

Informačné povinnosti emitenta

Povinnosti emitenta, ktorého cenné papiere sú prijaté na regulovanom trhu BCPB

Pred podaním žiadosti o prijatie cenného papiera na regulovaný trh odporúčame emitentovi, resp. žiadateľovi kontaktovať Divíziu vonkajších vzťahov BCPB s cieľom ujasniť si podrobnosti žiadosti o prijatie a jej príloh, ako aj správneho načasovania podania žiadosti a následných povinností emitenta, ktoré mu vzniknú podaním žiadosti resp. prijatím jeho cenných papierov na regulovaný trh.

Na prijatie cenného papiera na obchodovanie na regulovanom trhu BCPB je potrebné, aby boli verejne k dispozícii dostatočné informácie, ktoré umožnia oceniť daný cenný papier na účely jeho riadneho, spravodlivého a efektívneho obchodovania s týmto cenným papierom, pričom v tomto zmysle je kľúčovým prospekt cenného papiera. Cenné papiere, o ktorých prijatie sa žiada, musia spĺňať podmienky stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/34/ES a tieto sa považujú za voľne obchodovateľné a obchodovateľné riadnym, spravodlivým a efektívnym spôsobom.

Podaním žiadosti o prijatie, resp. prijatím cenných papierov emitenta na regulovaný trh BCPB, vznikajú emitentovi povinnosti. Najširšiu skupinu povinností emitenta tvoria informačné povinnosti voči investorskej verejnosti (zverejňovanie povinnosti), keďže práve úplné, presné a aktuálne informácie o emitentovi a cenných papieroch, ktoré môžu mať vplyv na ocenenie cenných papierov, sú kľúčové pre investorov a mali by im byť dostupné za rovnakých podmienok. Emitenti sú povinní plniť rad informačných povinností, pričom základné a najdôležitejšie povinnosti pre emitentov po prijatí ich cenných papierov na regulovaný trh vyplývajú najmä z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES. Uvedené smernice boli transponované do právneho poriadku SR predovšetkým do zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov a zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom určité povinnosti ukladá emitentom aj BCPB prostredníctvom IV. časti Burzových pravidiel, ktorá okrem iného stanovuje podmienky a podrobnosti pre prijatie cenných papierov na trhy BCPB, ako aj spôsob preukázania splnenia týchto podmienok.

Spôsob plnenia informačných povinností emitenta voči burze

Okrem povinnosti zverejňovať regulované informácie (§ 47 zákona o burze) má emitent povinnosť zasielať a plniť si informačné povinnosti voči burze. BCPB pri plnení informačných povinností emitenta, ktorého cenné papiere sú prijaté na regulovanom trhu burzy (resp. žiadateľa o prijatie) v zmysle zákona o burze a Burzových pravidiel akceptuje doručenie písomností za účelom splnenia si spomínaných informačných povinností nasledujúcimi spôsobmi:

  •  osobne (na sekretariát generálneho riaditeľa oproti potvrdeniu o prijatí)
  •  poštou (na adresu Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., Vysoká 17, P. O. Box 151, 814 99 Bratislava 1) alebo

Všetky vyššie uvedené spôsoby plnenia informačných povinností voči BCPB sú rovnocenné, preto v prípade doručenia informačnej povinnosti napr. elektronicky, nie je potrebné následne tú istú povinnosť doplniť dodatočne poštou.

Prehľad povinností emitenta v zmysle práva Únie, národného práva a Burzových pravidiel

Obsah a rozsah informačných povinností emitenta voči BCPB závisí od toho, na ktorý trh sú jeho cenné papiere prijaté. Nižšie uvádzame informatívny prehľad povinností emitenta v štruktúre podľa trhu, na ktorý sú cenné papiere emitenta prijaté.

Informačné povinnosti emitentov, ktorých akcie sú prijaté na kótovaný trh (.pdf)
Informačné povinnosti emitentov, ktorých dlhopisy sú prijaté na kótovaný trh (.pdf)
Informačné povinnosti emitentov, ktorých cenné papiere sú prijaté na regulovaný voľný trh (.pdf)

Súlad emitenta s jeho povinnosťami podľa práva Únie

V zmysle článku 7 delegovaného nariadenie Komisie (EÚ) 2017/568 z 24. mája 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre prijatie finančných nástrojov na obchodovanie na regulovaných trhoch (Ú.v. EÚ L 87, 31.3.2017) BCPB prijala a zverejnila na svojom webovom sídle nižšie postup overenia súladu emitenta prevoditeľného cenného papiera s jeho povinnosťami podľa práva Únie s cieľom zabezpečiť, aby bol emitent v čase prijatia jeho cenných papierov na regulovaný trh alebo na jeho žiadosť informovaný o povinnostiach podľa práva Únie.

Postup:

Po podaní žiadosti o prijatie cenného papiera na regulovaný trh je emitenta poučený o existencií povinností, ktoré mu vzniknú po prijatí jeho cenného papiera na regulovaný trh.

BCPB zároveň emitentovi poskytne odkaz na záložku na svojom webovom sídle, na ktorom sú dostupné prehľady jeho povinností v zmysle práva Únie, národnej legislatívy a Burzových pravidiel. Vyššie uvedené informácie sú aj predmetom listu, ktorým BCPB informuje emitenta o prijatí jeho cenného papiera na regulovaný trh.

Je dôležité, aby si emitenti uvedomili, že povinnosti emitenta uvedené v prehľade, sú po prijatí ich cenného papiera na regulovaný trh povinní dodržiavať a z tohto dôvodu si poskytnuté informácie starostlivo preštudovali a aby mali na pamäti, že ide o všeobecný prehľad povinností v súvislosti s prijatím na regulovaný trh, ktorý nezohľadňuje individuálne postavenie konkrétneho emitenta.

BCPB môže s cieľom preverenia súladu emitenta s jeho povinnosťami žiadať od emitenta vysvetlenie alebo potvrdenie takéhoto súladu, prípadne emitent vysvetlí BCPB dôvody jeho nesúladu s predmetnými povinnosťami. Pri preverovaní súladu emitenta s jeho povinnosťami BCPB prihliada na povahu preverovanej povinnosti, pričom zohľadňujú úlohy dohľadu vykonávané dotknutými príslušnými orgánmi.

Plnenie povinností emitentov je monitorované Národnou bankou Slovenska ako aj BCPB.

Jedným z priamych dôsledkov neplnenia si predmetných povinností emitentom môže byť pozastavenie obchodovania s jeho cenným  papierom alebo vylúčenie cenného papiera z obchodovania na regulovanom trhu BCPB.

Uľahčenie prístupu k informáciám

Investičná verejnosť má za rovnakých podmienok prístup k informáciám, ktoré môžu mať vplyv na ocenenie cenného papiera a ktoré boli zverejnené podľa práva Únie a to najmä prostredníctvom:

– webového sídla konkrétneho emitenta,
– webového sídla BCPB: https://www.bsse.sk alebo
– Centrálnej evidencie regulovaných informácií: https://ceri.nbs.sk .

logo_bcpb.jpg

Prihlásenie