Pozastavenie obchodovania

Predstavenstvo BCPB dňa 26.10.2023 rozhodlo:

– v súlade Článkom 8 ods. 8.2 písm. a) Pravidiel regulovaného voľného trhu BCPB o pozastavení obchodovania na regulovanom voľnom trhu s cennými papiermi tých emitentov (ide o 1 emisiu akcií emitenta), ktorí si nesplnili zákonné informačné povinnosti voči Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. nepredložením polročnej finančnej správy k 30.6.2023 spolu s dokladom o jej uverejnení najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia v zmysle ustanovení § 35 a § 47 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 2.11.2023 do odstránenia vyššie uvedeného nedostatku, najviac však na tri mesiace.

Zoznam cenných papierov, ktoré sú pozastavené s účinnosťou od 2.11.2023 (.pdf)

Ďalšie oznamy

logo_bcpb.jpg

Prihlásenie