11:41 Tatry Mount. Resorts 30,00€  11:32 D JTFG IX 4,00/2023 100,99€ 0,74%  11:25 Tatry Mount. Resorts 30,00€  11:25 Tatry Mount. Resorts 30,00€ -0,17%  11:25 Tatry Mount. Resorts 30,05€  11:01 D JTFG IX 4,00/2023 100,25€ 0,24%  10:32 D.TMR III 4,40%/2024 99,00€  10:32 Dlh. JMH 5,30/2023 100,01€  10:32 Dlh. JMH 5,30/2023 100,01€  10:32 Tatry Mount. Resorts 30,05€ 0,50%  10:32 Zentiva 2 31,00€  10:32 Allianz-Slov. poist. 222,00€ 11,00%  
     Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
26. januára 2022
Poskytované informácie

Investorská verejnosť má možnosť získať zdarma množstvo informácií priamo na internetovej stránke BCPB. V priebehu burzového dňa sú na stránke burzy uverejňované on-line informácie o obchodovaní oneskorené o 15 minút a každý deň po skončení obchodovania sú k dispozícii aj záverečné výsledky obchodovania, t.j. oficiálny kurzový lístok. Taktiež je možné nájsť si na stránke detaily obchodnej aktivity s vybraným cenným papierom, hodnoty indexu SAX, informácie o členoch a emitentoch, štatistiky a mnohé iné burzové informácie a publikácie.

Záujemcom o burzové informácie burza ponúka najmä tieto 3 základné balíky:

  •  Kompletný servis o obchodovaní v reálnom čase

Kompletný servis o obchodovaní v reálnom čase umožňuje odberateľom získať reálny obraz o dianí na spotovom trhu. Súčasťou servisu je okrem dát v reálnom čase tiež zasielanie hodnôt indexu SAX na dennej báze, mesačných a ročných štatistík.

Špecifikácia dát v reálnom čase – detaily (.pdf)

  •  Kompletný servis o obchodovaní po skončení obchodovania

Odberateľ Kompletného servisu o obchodovaní po skončení obchodovania získava dáta o obchodovaní po skončení obchodovania, hodnoty indexov SAX na dennej báze a mesačné a ročné štatistiky.

Špecifikácia dát po skončení obchodovania – detaily (.pdf)

  •  Kompletný servis o emitentoch

Kompletný servis o emitentoch zahŕňa poskytovanie denných oznamov a hospodárskych výsledkov emitentov. Denné oznamy sú zasielané odberateľom po skončení obchodovania a obsahujú rôzne typy informácií, napr. oznamy o konaní valných zhromaždení a ich výsledkoch, rozhodnutia o vyplácaní dividend, informácie o prijatí, pozastavení, obnovení či ukončení obchodovania s cennými papiermi, informácie o (povinných) ponukách na prevzatie, o zmenách v orgánoch u emitentov, o vstupe do likvidácie, konkurzu, informácie o zmenách názvov emitentov a mnohé iné.


Podmienky poskytovania informácií

A. V prípade profesionálneho šíriteľa dát je nevyhnutné uzatvoriť s BCPB písomnú zmluvu o poskytovaní informácií a uhradiť príslušné poplatky podľa platného Sadzobníka poplatkov za poskytovanie informácií pre profesionálnych šíriteľov dát. Za profesionálneho šíriteľa dát je považovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje informácie získané od BCPB tretím osobám.

Sadzobník poplatkov za poskytovanie informácií pre profesionálnych šíriteľov dát (.pdf)

B. V prípade koncového užívateľa dát sú informácie poskytované na základe písomnej zmluvy o poskytovaní informácií (najmä v prípade poskytovania informácií nepretržite alebo opakovane) alebo na základe záväznej objednávky koncového užívateľa dát (v prípade jednorazového poskytnutia informácií) a po úhrade príslušných poplatkov podľa platného Sadzobníka poplatkov za poskytovanie informácií pre koncových užívateľov. Za koncového užívateľa je považovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá informácie získané od BCPB využíva pre vlastné potreby a neposkytuje ich tretím osobám per se, najmä ich ďalej nešíri.

Sadzobník poplatkov za poskytovanie informácií pre koncových užívateľov (.pdf)

Podmienky poskytovania a používania informácií koncovým užívateľom poskytnutých na základe objednávky (.pdf)

V prípade záujmu o odoberanie burzových dát, zaslanie návrhu zmluvy alebo pre viac informácií ohľadom poskytovania informácií kontaktujte:

oddelenie Externej komunikácie

Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.

v pracovných dňoch v čase od 8:30 do 16:30 hod

tel.: 02/ 49236 198

fax: 02/ 49236 103

email: burza@bsse.sk, info@bsse.sk

BCPB bude odpovedať na prijatú elektronickú poštu v lehote 3 pracovných dní od jej obdržania.


Transparentnosť poskytovania a používania informácií Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB)

 

Sadzobníky poplatkov za poskytovanie informácií BCPB sú k dispozícii na tejto internetovej adrese:
http://www.bsse.sk/Poskytovan%C3%A9inform%C3%A1cie.aspx

 

Počet a zmeny počtov cenných papierov zahrnutých do šírenia a používania informácií o trhu BCPB sú viditeľné na tejto internetovej adrese:

http://www.bsse.sk/Štatistika/Ročná.aspx  

  • Pomer medzi pre-trade a post-trade dátami za rok 2020 je nasledovný:

BCPB akcie: 3,353

  

BCPB dlhopisy: 3,353

 

  • Sadzobníky poplatkov za poskytovanie informácií BCPB boli aktualizované 1.6.2012.

 

  • Výnosy BCPB z predaja a šírenia informácií BCPB za rok 2020 dosiahli sumu 102 961 EUR a predstavujú 6,706 % celkových výnosov.

 

  • Ceny za poskytovanie a šírenie informácií BCPB sú tvorené účtovnou metodológiou „costs plus“. 
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA