13:36 JTEF IV 2024 89,00€  13:02 Tatry Mount. Resorts 25,50€  13:02 Tatry Mount. Resorts 25,50€  13:02 Tatry Mount. Resorts 25,50€  13:02 Tatry Mount. Resorts 25,50€  13:02 Tatry Mount. Resorts 25,50€ -0,78%  13:02 Tatry Mount. Resorts 25,70€ -1,15%  12:36 Tatry Mount. Resorts 26,00€  12:02 Tatry Mount. Resorts 26,00€  12:02 Tatry Mount. Resorts 26,00€  11:38 D. Eurovea byty 2024 88,70€ -0,34%  10:32 Dlh. JMH 5,30/2023 99,00€ -1,00%  10:32 Tatry Mount. Resorts 26,00€  10:32 Tatry Mount. Resorts 26,00€  10:32 Tatry Mount. Resorts 26,00€ 1,17%  10:32 Prvá strategická 1,20€ -25,00%  
     Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
27. júna 2022
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 9. 6. 2022
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Výsledky valných zhromaždení:
Emitent kótovaných cenných papierov Biotika a.s. oznámil BCPB výsledky riadneho valného zhromaždenia (RVZ), ktoré sa konalo dňa 7.6.2022.

RVZ:
- schválilo riadnu účtovnú závierku za rok 2021 a vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2021 vo výške 405 710,36 EUR nasledovne:
prídel do rezervného fondu 40 571,04 EUR
výplata dividend vo výške 350 000,00 EUR; dividenda vo výške 0,50 EUR na 1 akciu
Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť si právo na dividendu je piaty deň nasledujúci po dni konania RVZ.
nerozdelený zisk vo výške 15 139,32 EUR zúčtovať na účet nerozdeleného zisku z minulých rokov
- schválilo spoločnosť MANDAT AUDIT s.r.o. so sídlom Nám. SNP 15, 811 01 Bratislava za externého auditora spoločnosti na rok 2022 a 2023.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA