12:02 Tatry Mount. Resorts 26,00€  12:02 Tatry Mount. Resorts 26,00€  11:38 D. Eurovea byty 2024 88,70€ -0,34%  10:32 Dlh. JMH 5,30/2023 99,00€ -1,00%  10:32 Tatry Mount. Resorts 26,00€  10:32 Tatry Mount. Resorts 26,00€  10:32 Tatry Mount. Resorts 26,00€ 1,17%  10:32 Prvá strategická 1,20€ -25,00%  
     Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
27. júna 2022
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 7. 6. 2022
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Výsledky valných zhromaždení:
Výsledky valných zhromaždení:

Emitent kótovaných cenných papierov Tatry mountain resorts, a.s. oznámil BCPB výsledky riadneho valného zhromaždenia (RVZ), ktoré sa konalo dňa 25.5.2022.

RVZ:
- vzalo na vedomie výročnú správu k 31.10.2021, správu o odmeňovaní členov orgánov spoločnosti a správu dozornej rady,
- schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.10.2021 a návrh na úhradu straty dosiahnutej v hospodárskom roku začínajúcom 1.11.2020 a končiacom 31.10.2021 vo výške 16 904 929,23 EUR uhradením z nerozdelených ziskov minulých rokov a návrh na vysporiadanie neuhradených strát minulých rokov vo výške 18 429 747,71 EUR uhradením z nerozdelených ziskov minulých rokov,
- zvolilo Romana Kudláčka za člena dozornej rady spoločnosti, schválilo zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady,
- schválilo spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o. za audítora spoločnosti na rok 2022.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA