Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
13. júna 2021
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 28. 5. 2021
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Oznámenie o konaní valného zhromaždenia:
Emitent kótovaných cenných papierov SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. oznámil BCPB, že dňa 30.6.2021 o 10,00 hod. sa bude konať riadne valné zhromaždenie (RVZ) v sídle spoločnosti. Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na RVZ je 27.6.2021.

Program:
- oboznámenie RVZ s riadnou individuálnou účtovnou závierkou k 31.12.2020, Výročnou správou obsahujúcou správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2020 a s vysvetľujúcou správou členov predstavenstva k obsahovým náležitostiam výročnej správy podľa § 20 ods. 6 a 7 zákona č. 431/2002 Z.z. v platnom znení,
- oboznámenie RVZ so správou nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2020,
- oboznámenie RVZ s návrhom predstavenstva na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2020,
- oboznámenie RVZ so stanoviskom dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020 a k návrhu predstavenstva na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2020 a so správou dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2020,
- schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2020 a návrhu na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2020,
- oboznámenie RVZ s odporúčaním výboru pre audit na schválenie audítorskej spoločnosti pre výkon štatutárneho auditu spoločnosti za rok 2021 a schválenie audítorskej spoločnosti pre výkon štatutárneho auditu spoločnosti za rok 2021,
- prerokovanie návrhov opatrení na elimináciu straty za rok 2020,
- informácia o podnikateľských zámeroch spoločnosti na rok 2021.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA