14:06 D SLSP FIX2 2023 101,51€ 0,06%  12:29 Tatry Mount. Resorts 35,40€  11:09 D AQUILA RAF 4,25/22 101,00€ 0,80%  11:07 D. Eurovea byty 2024 82,50€  11:05 JTEF IV 2024 79,25€ -0,01%  11:05 JTEF IV 2024 79,26€ 0,01%  10:37 D JTREF 4,50/2023 100,79€ 0,79%  10:37 Tatry Mount. Resorts 35,40€ 4,12%  
     Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
6. augusta 2020
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 24. 7. 2020
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Oznámenie o konaní valného zhromaždenia:
Emitent kótovaných cenných papierov SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. oznámil BCPB, že dňa 25.8.2020 o 10,00 hod. sa bude konať riadne valné zhromaždenie (RVZ) v sídle spoločnosti. Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na RVZ je 22.8.2020.

Program:
- oboznámenie RVZ s riadnou individuálnou účtovnou závierkou k 31.12.2019, Výročnou správou obsahujúcou správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2019 a s vysvetľujúcou správou členov predstavenstva k obsahovým náležitostiam výročnej správy podľa § 20 ods. 6 a 7 zákona č. 431/2002 Z.z. v platnom znení,
- oboznámenie RVZ so správou nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2019 a k výročnej správe za rok 2019,
- oboznámenie RVZ s návrhom predstavenstva na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2019,
- oboznámenie RVZ so stanoviskom dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019 a k návrhu predstavenstva na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2019 a so správou dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2019,
- schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2019 a návrhu na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2019,
- oboznámenie RVZ s odporúčaním výboru pre audit na schválenie audítorskej spoločnosti pre výkon štatutárneho auditu spoločnosti za rok 2020 a schválenie audítorskej spoločnosti pre výkon štatutárneho auditu spoločnosti za rok 2020,
- rozhodnutie o zmene stanov spoločnosti,
- prerokovanie návrhov opatrení na elimináciu straty za rok 2019,
- informácia o podnikateľských zámeroch spoločnosti na rok 2020.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA