Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
29. mája 2020
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 31. 3. 2020
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Oznámenie o konaní valného zhromaždenia:
Emitent kótovaných cenných papierov Tatry mountain resorts, a.s. oznámil BCPB, že dňa 29.4.2020 o 11.00 hod. sa bude konať riadne valné zhromaždenie (RVZ) v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš. Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na RVZ je 26.4.2020.

Program:
- prerokovanie správy predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti a finančnom hospodárení k 31.10.2019, obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 1.11.2019 a končiaci 31.10.2020, výročnej správy k 31.10.2019, správa dozornej rady,
- schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2019 a návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 1.11.2018 a končiacom 31.10.2019,
- odvolanie člena dozornej rady,
- zmena stanov spoločnosti,
- pravidlá odmeňovania,
- schválenie audítora spoločnosti,
- voľba členov dozornej rady spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA