15:24 Tatra banka 17500,00€ 9,38%  14:37 Všeobecná úver.banka 160,00€  13:56 HB REAVIS 2022 II 100,00€  13:34 Dlh. JMH 5,30/2023 104,00€ 0,01%  13:29 HZL SPO FIX18 2021 100,22€ -0,19%  13:16 D.TMR III 4,40%/2024 103,98€  13:14 JTEF IX 2026 100,00€  12:23 Všeobecná úver.banka 160,00€ 0,63%  12:23 Všeobecná úver.banka 159,00€ 2,58%  12:19 EMG 4,90/2024 103,00€  12:14 JOJ Media House 2021 92,14€ -0,99%  11:59 HZL SPO FIX2 2021 102,13€ -0,24%  11:54 D JTFG IX 4,00/2023 102,00€  11:43 Všeobecná úver.banka 155,00€  11:37 Prvá strategická 1,70€  11:34 Tatra banka 16000,00€ -6,98%  11:11 Všeobecná úver.banka 155,00€ -0,64%  11:11 Všeobecná úver.banka 156,00€  11:00 EUROVEA 4,5/2022 100,69€ -0,01%  10:31 Prvá strategická 1,70€ 8,97%  
     Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
20. novembra 2019
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 9. 7. 2019
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Výsledky valných zhromaždení:
Emitent kótovaných cenných papierov Best Hotel Properties a.s. oznámil BCPB výsledky riadneho valného zhromaždenia (RVZ), ktoré sa konalo dňa 21.6.2019.

RVZ:
- bolo informované o akvizíciách, investíciách spoločnosti a o zámeroch podnikateľskej činnosti na rok 2019,
- prerokovalo riadnu individuálna a konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2018, výročnú správu za rok 2018 (obsahujúcu aj správu predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti a finančnom hospodárení za rok 2018), správy audítora o overení riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018, návrh na úhradu straty za rok 2018,
- oboznámilo sa so správou o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2018 a stanoviskom dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2018, k výročnej správe za rok 2018 (obsahujúcej aj správu predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti a finančnom hospodárení za rok 2018), k správe audítora o overení riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018, k návrhu na úhradu straty za rok 2018,
- schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2018, výročnú správu za rok 2018, návrh na úhradu straty za rok 2018 vo výške 1 176 623,59 EUR zaúčtovaním na účet neuhradených strát minulých období,
- odvolalo a opätovne zvolilo za členov predstavenstva Ing. Branislava Babíka (určilo ho aj za predsedu predstavenstva) a Ing. Rudolfa Križana,
- odvolalo náhradného člena predstavenstva a opätovne zvolilo za člena predstavenstva Michala Zubera,
- odvolalo a opätovne zvolilo za členov dozornej rady JUDr. Jarmilu Jánošovú a JUDr. Ing. Beátu Olekšákovú,
- schválilo za externého audítora na overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019 spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o.,
- schválilo rozpočet Akcionárskeho klubu.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA