Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
22. júla 2019
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 9. 7. 2019
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Výsledky valných zhromaždení:
Emitent kótovaných cenných papierov Best Hotel Properties a.s. oznámil BCPB výsledky riadneho valného zhromaždenia (RVZ), ktoré sa konalo dňa 21.6.2019.

RVZ:
- bolo informované o akvizíciách, investíciách spoločnosti a o zámeroch podnikateľskej činnosti na rok 2019,
- prerokovalo riadnu individuálna a konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2018, výročnú správu za rok 2018 (obsahujúcu aj správu predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti a finančnom hospodárení za rok 2018), správy audítora o overení riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018, návrh na úhradu straty za rok 2018,
- oboznámilo sa so správou o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2018 a stanoviskom dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2018, k výročnej správe za rok 2018 (obsahujúcej aj správu predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti a finančnom hospodárení za rok 2018), k správe audítora o overení riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018, k návrhu na úhradu straty za rok 2018,
- schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2018, výročnú správu za rok 2018, návrh na úhradu straty za rok 2018 vo výške 1 176 623,59 EUR zaúčtovaním na účet neuhradených strát minulých období,
- odvolalo a opätovne zvolilo za členov predstavenstva Ing. Branislava Babíka (určilo ho aj za predsedu predstavenstva) a Ing. Rudolfa Križana,
- odvolalo náhradného člena predstavenstva a opätovne zvolilo za člena predstavenstva Michala Zubera,
- odvolalo a opätovne zvolilo za členov dozornej rady JUDr. Jarmilu Jánošovú a JUDr. Ing. Beátu Olekšákovú,
- schválilo za externého audítora na overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019 spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o.,
- schválilo rozpočet Akcionárskeho klubu.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA