12:02 Tatry Mount. Resorts 26,00€  12:02 Tatry Mount. Resorts 26,00€  11:38 D. Eurovea byty 2024 88,70€ -0,34%  10:32 Dlh. JMH 5,30/2023 99,00€ -1,00%  10:32 Tatry Mount. Resorts 26,00€  10:32 Tatry Mount. Resorts 26,00€  10:32 Tatry Mount. Resorts 26,00€ 1,17%  10:32 Prvá strategická 1,20€ -25,00%  
     Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
27. júna 2022
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 8. 4. 2019
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Výsledky valných zhromaždení:
Emitent kótovaných cenných papierov Všeobecná úverová banka a.s. oznámil BCPB výsledky riadneho valného zhromaždenia (RVZ), ktoré sa konalo dňa 5.4.2019.

RVZ:
- schválilo individuálnu aj konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2018 zostavené v súlade s medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou a návrh na rozdelenie zisku za rok 2018 vo výške 156 286 087,96 EUR nasledovne:
Dividendy akcionárom v sume 125 049 101,50 EUR
Prídel do nerozdeleného zisku vo výške 31 236 986,46 EUR
- rozhodlo o výške, spôsobe a o mieste výplaty dividend a určilo rozhodujúci deň na určenie osôb oprávnených uplatniť právo na dividendu (výška dividendy na každých 33,20 EUR menovitej hodnoty akcie VÚB, a.s., je 9,64 EUR a dátum rozhodujúceho dňa je 3.5.2019),
- schválilo konsolidovanú výročnú správu za rok 2018,
- schválilo spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o. za externého audítora banky na rok 2019,
- schválilo zmenu stanov VÚB, a.s.
- opätovne zvolilo pána Ignacia Jaquotota za člena a predsedu dozornej rady VÚB, a.s., pani Ing. Elenu Kohútikovú, PhD. za členku a podpredsedníčku dozornej rady VÚB, a.s., a pánov Paola Sarcinelliho, Christiana Schaacka a Marca Fabrisa za členov dozornej rady VÚB, a.s.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA