15:26 D JTFG IX 4,00/2023 102,00€  15:26 TMR II 6,00%/2021 103,00€  15:23 D JTFG IX 4,00/2023 102,00€  15:12 D SPO FIX9 2022 98,28€ -0,02%  15:09 D. Eurovea byty 2024 79,98€ 1,37%  12:47 D.TMR III 4,40%/2024 103,00€  12:47 D.TMR III 4,40%/2024 103,00€  12:47 D.TMR III 4,40%/2024 103,00€  12:45 D JTEF I 5,00/2023 99,01€ 0,01%  10:32 JTEF VIII 2022 87,80€ 0,06%  10:32 Tatry Mount. Resorts 33,80€  
     Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
9. decembra 2019
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 8. 4. 2019
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Výsledky valných zhromaždení:
Emitent kótovaných cenných papierov Všeobecná úverová banka a.s. oznámil BCPB výsledky riadneho valného zhromaždenia (RVZ), ktoré sa konalo dňa 5.4.2019.

RVZ:
- schválilo individuálnu aj konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2018 zostavené v súlade s medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou a návrh na rozdelenie zisku za rok 2018 vo výške 156 286 087,96 EUR nasledovne:
Dividendy akcionárom v sume 125 049 101,50 EUR
Prídel do nerozdeleného zisku vo výške 31 236 986,46 EUR
- rozhodlo o výške, spôsobe a o mieste výplaty dividend a určilo rozhodujúci deň na určenie osôb oprávnených uplatniť právo na dividendu (výška dividendy na každých 33,20 EUR menovitej hodnoty akcie VÚB, a.s., je 9,64 EUR a dátum rozhodujúceho dňa je 3.5.2019),
- schválilo konsolidovanú výročnú správu za rok 2018,
- schválilo spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o. za externého audítora banky na rok 2019,
- schválilo zmenu stanov VÚB, a.s.
- opätovne zvolilo pána Ignacia Jaquotota za člena a predsedu dozornej rady VÚB, a.s., pani Ing. Elenu Kohútikovú, PhD. za členku a podpredsedníčku dozornej rady VÚB, a.s., a pánov Paola Sarcinelliho, Christiana Schaacka a Marca Fabrisa za členov dozornej rady VÚB, a.s.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA