Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
21. mája 2019
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 4. 3. 2019
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Oznámenie o konaní valného zhromaždenia:
Emitent kótovaných cenných papierov OTP Banka Slovensko, a.s. oznámil BCPB, že dňa 4.4.2019 o 10,00 hod. sa bude konať riadne valné zhromaždenie (RVZ) v hoteli Holiday Inn Bratislava, Bajkalská 748/25A, 825 03 Bratislava.
Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na RVZ je 1.4.2019.

Program RVZ:
- správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2018,
- výročná správa za rok 2018, riadna individuálna účtovná závierka za rok 2018 a návrh na vysporiadanie straty za rok 2018,
- správa dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2018 a návrhu na vysporiadanie straty za rok 2018,
- správa audítora o výsledku overenia riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018,
- schválenie Výročnej správy za rok 2018, riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018 a návrhu na vysporiadanie straty za rok 2018,
- správa o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2018,
- informácia o obchodnom pláne a finančnom rozpočte spoločnosti na rok 2019,
- voľba členov dozornej rady,
- informácia o zvýšení základného imania v roku 2018,
- poverenie pre predstavenstvo na zvýšenie základného imania.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA