14:57 Všeobecná úver.banka 185,00€ 5,71%  14:04 D SLSP FIX1 2023 99,10€ 0,29%  14:04 JOJ Media House 2021 91,12€ 0,05%  14:03 D SPO FIX8 2022 99,26€ 0,02%  14:03 D SPO FIX8 2022 99,24€ 0,26%  13:58 HBR 2023 I 99,80€ -0,20%  13:57 TMR II 6,00%/2021 104,75€ 0,24%  13:57 TMR II 6,00%/2021 104,50€ 0,22%  13:57 TMR II 6,00%/2021 104,27€ 0,02%  13:55 HB REAVIS 2022 II 100,50€  13:48 D SPO FIX5 2022 99,26€ 0,26%  13:47 D SPO FIX7 2022 99,27€ 0,27%  13:45 D SPO FIX6 2022 99,31€  13:45 D SPO FIX6 2022 99,31€  13:44 D SPO FIX6 2022 99,31€ 0,11%  13:42 D SPO FIX4 2022 99,35€ 0,12%  13:37 D SPO FIX2 2022 99,39€ 0,09%  13:30 HZL SPO FIX12 2021 100,35€ 0,10%  13:28 HZL SPO FIX9 2019 100,93€  13:27 HZL SPO FIX9 2019 100,93€ -0,12%  13:26 HZL SPO FIX4 2021 102,23€  13:23 HZL SPO FIX3 2021 102,44€ 0,05%  12:51 Všeobecná úver.banka 175,00€ -2,78%  10:36 Tatry Mount. Resorts 29,20€  10:36 Tatra banka 26600,00€  10:36 Tatra banka 26600,00€  10:36 Tatra banka 26600,00€  
     Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
22. marca 2019
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 4. 3. 2019
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Oznámenie o konaní valného zhromaždenia:
Emitent kótovaných cenných papierov OTP Banka Slovensko, a.s. oznámil BCPB, že dňa 4.4.2019 o 10,00 hod. sa bude konať riadne valné zhromaždenie (RVZ) v hoteli Holiday Inn Bratislava, Bajkalská 748/25A, 825 03 Bratislava.
Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na RVZ je 1.4.2019.

Program RVZ:
- správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2018,
- výročná správa za rok 2018, riadna individuálna účtovná závierka za rok 2018 a návrh na vysporiadanie straty za rok 2018,
- správa dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2018 a návrhu na vysporiadanie straty za rok 2018,
- správa audítora o výsledku overenia riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018,
- schválenie Výročnej správy za rok 2018, riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018 a návrhu na vysporiadanie straty za rok 2018,
- správa o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2018,
- informácia o obchodnom pláne a finančnom rozpočte spoločnosti na rok 2019,
- voľba členov dozornej rady,
- informácia o zvýšení základného imania v roku 2018,
- poverenie pre predstavenstvo na zvýšenie základného imania.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA