Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
22. septembra 2018
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 5. 3. 2018
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Oznámenie o konaní valného zhromaždenia:
Emitent kótovaných cenných papierov SLOVNAFT, a.s. oznámil BCPB, že dňa 5.4.2018 o 11.00 hod. sa bude konať riadne valné zhromaždenie (RVZ) v sídle spoločnosti Vlčie hrdlo, Bratislava 824 12, v kongresovej sále. Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na RVZ je 2.4.2018.

Program RVZ:
- prerokovanie výročnej správy, správa dozornej rady,
- prerokovanie výročnej správy, schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, ako aj návrhu na vysporiadanie nerozdeleného zisku minulých období spoločnosti CM European Power Slovakia, s.r.o., ktorá zanikla zlúčením so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s. s účinnosťou k 1.1.2018,
- schválenie riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017, návrhu na rozdelenie zisku a pravidiel pre výplatu dividend,
- schválenie zmien stanov spoločnosti,
- odvolanie členov predstavenstva spoločnosti,
- voľba členov predstavenstva spoločnosti,
- odvolanie členov dozornej rady spoločnosti,
- voľba členov dozornej rady spoločnosti,
- schválenie audítora spoločnosti na rok 2018.
Dokumenty a informácie o konaní RVZ sú od 2.3.2018 zverejnené na internetovej stránke spoločnosti https://slovnaft.sk/sk/o-nas/pre-investorov/valne-zhromazdenie-2018/.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA