Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
21. novembra 2018
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 5. 12. 2017
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Pozastavenie obchodovania:
Predstavenstvo BCPB dňa 5.12.2017 rozhodlo:
- v súlade s Článkom 3 ods. 3.5.1 písm. f) Pravidiel mnohostranného obchodného systému BCPB o pozastavení obchodovania v mnohostrannom obchodnom systéme s cennými papiermi emitentov (ide o 39 emisií akcií 36 emitentov a 3 emisie družstevných podielnických listov 3 emitentov), o ktorých nie sú dostupné informácie o pridelení platného kódu LEI potrebné na zabezpečenie riadneho plnenia vykazovacích povinností burzy. Cenné papiere budú pozastavené do odstránenia vyššie uvedeného nedostatku, najviac však do 02.01.2018 (vrátane). V prípade odstránenia nedostatkov emitentom v dodatočnej lehote doručením informácie o pridelení platného kódu LEI emitentovi sa obchodovanie s príslušným cenným papierom obnoví.
Zoznam cenných papierov, ktoré sú pozastavené s účinnosťou od 5.12.2017, sa nachádza na web stránke www.bsse.sk v časti O Burze / Spravy pre tlač.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA