Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
23. júla 2018
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 4. 9. 2017
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Vylúčenie z obchodovania:
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. v súlade s Článkom 10 ods. 10.3 Pravidiel regulovaného voľného trhu rozhodla s účinnosťou od 2.9.2017 o vylúčení z obchodovania nasledovných emisií cenných papierov na regulovanom voľnom trhu, z dôvodu nesplnenia zákonných informačných povinností emitentov nedoručením ročnej finančnej správy k 31.12.2016 spolu s dokladom o jej uverejnení:

ISIN: CS0009020557 – emitent Tatranská teplárenská, a.s.
ISIN: CS0005052356 – emitent VODOMONT-VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s.

BCPB v súlade s Článkom 10 ods. 10.1 písm. a) Pravidiel regulovaného voľného trhu pozastavila s účinnosťou od 1.6.2017 obchodovanie s cennými papiermi na regulovanom voľnom trhu z dôvodu nesplnenia zákonných informačných povinností voči Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. nedoručením ročnej finančnej správy k 31.12.2016 spolu s dokladom o jej uverejnení. BCPB v súlade s Článkom 10 ods. 10.3 Pravidiel regulovaného voľného trhu rozhodla o vylúčení cenných papierov z regulovaného voľného trhu tých emitentov, ktorí si nesplnia informačnú povinnosť v dodatočne stanovenej trojmesačnej lehote.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA