Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
25. mája 2018
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 11. 7. 2017
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Výsledky valných zhromaždení:
Emitent kótovaných cenných papierov Best Hotel Properties a.s. oznámil BCPB výsledky riadneho valného zhromaždenia (RVZ), ktoré sa konalo dňa 16.6.2017.

RVZ:
- schválilo investičný profil spoločnosti na roky 2017 – 2019 a akvizíciu hotela DoubleTree by Hilton London Westminster,
- prerokovalo riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2016, výročnú správu za rok 2016 (obsahujúcu aj správu predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti a finančnom hospodárení za rok 2016), správu audítora o overení riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016, návrh na rozdelenie zisku za rok 2016,
- oboznámilo sa so správou o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2016 a stanoviskom dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016, k výročnej správe za rok 2016 (obsahujúcej aj správu predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti a finančnom hospodárení za rok 2016), k správe audítora o overení riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016, k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016,
- schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2016, výročnú správu za rok 2016, návrh na rozdelenie zisku za rok 2016 vo výške 43 652 769,30 EUR nasledovne:
doplnenie zákonného rezervného fondu 4 057 338,39 EUR
nerozdelený zisk minulých rokov 39 595 430,91 EUR
- schválilo za externého audítora na overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017 spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o.,
- schválilo zmenu stanov spoločnosti,
- schválilo rozpočet Akcionárskeho klubu.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA