15:23 CPI 5,85/2018 100,00€  15:20 HZL SPO 47 101,92€  15:20 HZL SPO 47 101,92€ -0,05%  15:20 JTFG V 5,25/18 100,00€  15:17 ESIN Group 7,50/2019 102,00€ 0,99%  15:16 HZL SPO 64 105,71€  15:16 HZL SPO 64 105,71€ -0,45%  15:16 CPI 5,85/2018 100,00€  15:07 CPI 5,85/2018 100,00€  15:04 JTFG V 5,25/18 100,00€  15:01 CEETA 6,50/2016 102,50€  14:28 Chemolak 15,35€  11:48 JTFG V 5,25/18 100,00€  11:33 CPI 5,85/2018 100,00€  11:31 JTFG V 5,25/18 100,00€  11:12 JTFG V 5,25/18 100,00€  11:12 JTFG V 5,25/18 100,00€  11:08 CPI 5,85/2018 100,00€  10:31 Zentiva 2 185,11€  10:31 Zentiva 2 185,11€ 0,06%  10:31 Druhá strategická 10,00€ -10,71%  10:31 Chemolak 15,35€ 0,59%  
     Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
25. mája 2015
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 4. 9. 2012
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Oznámenie o konaní valného zhromaždenia:
Emitent kótovaných cenných papierov SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. oznámil BCPB že dňa 1.10.2012 o 10:00 hod. sa bude konať mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ) v Mestskom kultúrnom stredisku Tlmače - Lipník, nám. Odborárov č. 5. Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na MVZ je 28.9.2012.

Program:
- správa predstavenstva o postupe a vykonaných opatreniach pri realizácii zámeru reštrukturalizácie SES a.s. – odpredaj majetku spojený s činnosťou výroby a montáže schváleného mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 29.2.2012,
- správa predstavenstva o postupe vo veci vymáhania pohľadávok z titulu poistného plnenia za poistnú udalosť Starobeševo, vrátane postúpenia týchto pohľadávok voči poisťovni na iné subjekty a vymáhania pohľadávok z titulu odplaty za postúpenie od FACTORING ONE s.r.o., resp. GREX s.r.o. a/alebo Volater s.r.o., zabezpečenia pohľadávok spoločnosti voči uvedeným subjektom ako aj uzavretia multiraterálnej zmluvy o urovnaní a o zaúčtovaní prijatých plnení,
- správa dozornej rady o preskúmaní výkonu pôsobnosti predstavenstva vo veci vymáhania pohľadávok z titulu nevyplateného poistného plnenia za poistnú udalosť Starobeševo, vrátane postúpenia týchto pohľadávok voči poisťovni na iné subjekty a vymáhania pohľadávok z titulu odplaty za postúpenie od FACTORING ONE s.r.o., resp. GREX s.r.o. a/alebo Volater s.r.o., ako aj uzavretia multiraterálnej zmluvy o urovnaní a o vyvodení zodpovednosti formou uplatnenia nárokov spoločnosti na prípadné náhrady škôd proti jednotlivým členom predstavenstva v prípade zistenia porušenia povinností pri správe majetku spoločnosti.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA