14:01 Tatry Mount. Resorts 21,50€  13:45 HZL SPO FIX3 2021 101,49€ 0,01%  13:43 HZL SPO FIX4 2021 100,50€ 0,14%  13:38 JTFG V 5,25/18 100,00€  13:36 JTFG V 5,25/18 100,00€  13:34 EPI 4,20/2018 100,00€  13:17 JOJ Media House 2018 102,00€  11:44 CPI 5,85/2018 101,00€  11:41 Všeobecná úver.banka 120,05€ -0,81%  11:39 Všeobecná úver.banka 121,03€ -3,21%  11:14 EPI 4,20/2018 100,00€  11:14 Tatry Mount. Resorts 21,50€  11:09 JTFG V 5,25/18 100,00€  11:09 JTFG V 5,25/18 100,00€  10:33 TMR I 4,50%/2018 100,00€  10:33 CEETA VAR/2017 100,50€ -0,50%  10:33 HZL VÚB 69 100,00€ -4,74%  10:33 Tatry Mount. Resorts 21,50€ 0,89%  10:33 Zentiva 2 180,00€ -5,26%  10:33 Majetkový Holding 3 36,20€  
     Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
4. septembra 2015
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 4. 9. 2012
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Oznámenie o konaní valného zhromaždenia:
Emitent kótovaných cenných papierov SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. oznámil BCPB že dňa 1.10.2012 o 10:00 hod. sa bude konať mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ) v Mestskom kultúrnom stredisku Tlmače - Lipník, nám. Odborárov č. 5. Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na MVZ je 28.9.2012.

Program:
- správa predstavenstva o postupe a vykonaných opatreniach pri realizácii zámeru reštrukturalizácie SES a.s. – odpredaj majetku spojený s činnosťou výroby a montáže schváleného mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 29.2.2012,
- správa predstavenstva o postupe vo veci vymáhania pohľadávok z titulu poistného plnenia za poistnú udalosť Starobeševo, vrátane postúpenia týchto pohľadávok voči poisťovni na iné subjekty a vymáhania pohľadávok z titulu odplaty za postúpenie od FACTORING ONE s.r.o., resp. GREX s.r.o. a/alebo Volater s.r.o., zabezpečenia pohľadávok spoločnosti voči uvedeným subjektom ako aj uzavretia multiraterálnej zmluvy o urovnaní a o zaúčtovaní prijatých plnení,
- správa dozornej rady o preskúmaní výkonu pôsobnosti predstavenstva vo veci vymáhania pohľadávok z titulu nevyplateného poistného plnenia za poistnú udalosť Starobeševo, vrátane postúpenia týchto pohľadávok voči poisťovni na iné subjekty a vymáhania pohľadávok z titulu odplaty za postúpenie od FACTORING ONE s.r.o., resp. GREX s.r.o. a/alebo Volater s.r.o., ako aj uzavretia multiraterálnej zmluvy o urovnaní a o vyvodení zodpovednosti formou uplatnenia nárokov spoločnosti na prípadné náhrady škôd proti jednotlivým členom predstavenstva v prípade zistenia porušenia povinností pri správe majetku spoločnosti.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA