15:07 JTFG V 5,25/18 100,00€  14:59 JTFG V 5,25/18 100,00€  14:56 JTFG V 5,25/18 100,00€  14:51 JTFG V 5,25/18 100,00€  14:49 Druhá strategická 10,00€  14:49 Druhá strategická 10,00€  14:49 JTFG V 5,25/18 100,00€  14:49 Druhá strategická 10,00€  14:48 Druhá strategická 10,00€  14:48 Druhá strategická 10,00€  14:48 Druhá strategická 10,00€  14:48 Druhá strategická 10,00€  14:30 Chemolak 13,03€  14:14 MPC CESSI 68,40€  14:14 Všeobecná úver.banka 97,01€ 1,57%  13:43 Tatry Mount. Resorts 21,30€  12:13 Majetkový Holding 32,91€ 5,99%  11:17 Chemolak 13,03€  11:11 Prvá strategická 3,00€  11:11 Prvá strategická 3,00€  11:10 Prvá strategická 3,00€  11:10 Prvá strategická 3,00€  11:09 Prvá strategická 3,00€  11:08 Chemolak 13,03€  11:05 Majetkový Holding 31,05€ -5,91%  11:04 Majetkový Holding 2 30,00€ -6,83%  10:42 JTFG V 5,25/18 100,00€  10:42 JTFG V 5,25/18 100,00€  10:42 JTFG V 5,25/18 100,00€  10:42 JTFG V 5,25/18 100,00€  10:42 CEETA VAR/2017 98,00€  10:42 CEETA VAR/2017 98,00€ -2,00%  10:42 ESIN Group 7,50/2019 100,00€  10:42 Biotika 38,80€ 0,26%  
     Poradca investora
 
     Poradca emitenta  
     Pravidlá BCPB
 
     Poskytované informácie
 
     Kontakt  
     Centrálny depozitár  
     Užitočné linky
 

 
26. januára 2015
Detail oznamu
OZNAM zo dňa 4. 9. 2012
 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:
 
Oznámenie o konaní valného zhromaždenia:
Emitent kótovaných cenných papierov SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. oznámil BCPB že dňa 1.10.2012 o 10:00 hod. sa bude konať mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ) v Mestskom kultúrnom stredisku Tlmače - Lipník, nám. Odborárov č. 5. Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na MVZ je 28.9.2012.

Program:
- správa predstavenstva o postupe a vykonaných opatreniach pri realizácii zámeru reštrukturalizácie SES a.s. – odpredaj majetku spojený s činnosťou výroby a montáže schváleného mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 29.2.2012,
- správa predstavenstva o postupe vo veci vymáhania pohľadávok z titulu poistného plnenia za poistnú udalosť Starobeševo, vrátane postúpenia týchto pohľadávok voči poisťovni na iné subjekty a vymáhania pohľadávok z titulu odplaty za postúpenie od FACTORING ONE s.r.o., resp. GREX s.r.o. a/alebo Volater s.r.o., zabezpečenia pohľadávok spoločnosti voči uvedeným subjektom ako aj uzavretia multiraterálnej zmluvy o urovnaní a o zaúčtovaní prijatých plnení,
- správa dozornej rady o preskúmaní výkonu pôsobnosti predstavenstva vo veci vymáhania pohľadávok z titulu nevyplateného poistného plnenia za poistnú udalosť Starobeševo, vrátane postúpenia týchto pohľadávok voči poisťovni na iné subjekty a vymáhania pohľadávok z titulu odplaty za postúpenie od FACTORING ONE s.r.o., resp. GREX s.r.o. a/alebo Volater s.r.o., ako aj uzavretia multiraterálnej zmluvy o urovnaní a o vyvodení zodpovednosti formou uplatnenia nárokov spoločnosti na prípadné náhrady škôd proti jednotlivým členom predstavenstva v prípade zistenia porušenia povinností pri správe majetku spoločnosti.
Späť na oznamy Tlačiť
ČASOVÉ ONESKORENIE OBCHODNÝCH DÁT JE 15 MINÚT. SAX INDEX JE BEZ ONESKORENIA