Akcie na kótovanom hlavnom trhu

Na kótovaný hlavný trh burzy sa prijímajú  akcie, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené zákonom o burze a ktoré sú vydané a splatené v plnej výške v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Základné podmienky pre prijatie akcií na kótovaný hlavný trh burzy:

 

 -  minimálna doba podnikateľskej činnosti emitenta je 3 roky;

trhová kapitalizácia emisie je minimálne 16 596 959,44 EUR;

aspoň 25% z celkovej menovitej hodnoty akcií musí byť distribuovaných medzi verejnosťou, 

   alebo trhová kapitalizácia časti emisie distribuovanej medzi verejnosťou je minimálne 8 298 479,72 EUR;

počet majiteľov emisie je minimálne 100;

-  hospodársky výsledok emitenta za posledné 3 roky podľa auditovaných účtovných závierok je 

   kladný a existuje predpoklad ziskovosti spoločnosti do budúcnosti;

 

Žiadosť o prijatie spolu s prospektom predkladá emitent burze, ktorá do 60 dní rozhodne o prijatí, resp. zamietnutí žiadosti.

 

 

Dlhopisy na kótovanom hlavnom trhu

Na kótovaný hlavný trh burzy sa prijímajú dlhopisy, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené zákonom o burze a ktoré sú vydané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Základné podmienky pre prijatie dlhopisov na kótovaný hlavný trh burzy:

 

-  minimálna doba podnikateľskej činnosti emitenta je 3 roky;

objem vydanej emisie, resp. jej nesplatenej alebo konvertovanej časti, je minimálne 8 298 479,72 EUR;

počet majiteľov emisie je minimálne 10;

-  hospodársky výsledok emitenta za posledné 3 roky podľa audítovaných účtovných závierok je 

   kladný a existuje predpoklad ziskovosti spoločnosti do budúcnosti.

 

Žiadosť o prijatie spolu s prospektom predkladá emitent burze, ktorá do 60 dní rozhodne o prijatí, resp. zamietnutí žiadosti.

 

 

Podielové listy na kótovanom hlavnom trhu

Na kótovaný hlavný trh burzy sa prijímajú podielové listy, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené zákonom o burze a sú vydané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Základné podmienky pre prijatie podielových listov na kótovaný hlavný trh burzy:

 

-  minimálna doba podnikateľskej činnosti emitenta je 3 roky;

čistá hodnota majetku v podielovom fonde je minimálne 8 298 479,72 EUR.

 

Žiadosť o prijatie spolu s prospektom predkladá emitent burze, ktorá do 60 dní rozhodne o prijatí, resp. zamietnutí žiadosti.